Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Parkering

Parkerede biler

Her i kommunen findes er række forskellige typer af parkering, som har til formål at sikre, at der er plads til de mange forskellige brugere - både beboere, handlende og andre brugere.

Hvor må jeg parkere min bil?

Hvis du klikker på de enkelte ikoner kan du se et kort over, hvor og hvor længe du må parkere i de enkelte områder:

parkeringsstrategien kan du læse om Køge Kommunes ønsker og målsætning for parkering og parkeringspladser.

Hvor må jeg parkere hvis jeg er handicappet?

 

Hvor må jeg parkere min lastbil?

På nedenstående link kan du se hvor du må parkere din lastbil og hvilke regler der gælder:

P-afgifter

Parkeringsvagternes opgave er at sikre fremkommelighed, færdselssikkerhed, hensigtsmæssig parkering overalt i kommunen og vejledning til bilisterne i de gældende regler.

Du får en p-afgift, hvis du har overtrådt en af reglerne i færdselsloven eller i Køge Kommunes bekendtgørelse om parkering. På afgiften kan du se, hvilken regel du har overtrådt.

Husk at det er dit eget ansvar som bilist, at sætte dig ind i, og overholde de gældende parkeringsregler.

Hvordan undgår jeg p-afgifter?

De fleste p-afgifter gives, fordi en af reglerne nedenfor er overtrådt. At du har været i god tro ændre ikke noget.

 • Fortovsparkering er forbudt i hele Køge Kommune. Det betyder, at ingen del af bilen under hverken parkering eller standsning må røre fortovet.
 • Din bil skal have en p-skive - og kun én.
 • Indstil p-skiven! En defekt p-skive er ikke gyldig grund til at p-afgiften frafaldes.
 • Standsning eller parkering forbudt skal overholdes.
 • Tidsbegrænsede parkeringer betyder, at en bil helt skal forlade et område. Det er ikke nok at stille p-skiven eller flytte bilen til en anden plads på samme parkeringsplads.

Hvordan betaler jeg min p-afgift?

Hvis du har fået en p-afgift, kan du betale den med det indbetalingskort, der sidder på afgiften.

Du skal betale afgiften senest 10 dage efter du har fået den. Hvis du af en eller anden grund ikke betaler afgiften til tiden, sender Køge Kommune en påmindelse om betaling af afgiften. Bliver beløbet ikke indbetalt, vil det medføre en rykkerskrivelse og et gebyr på 250 kr. Udebliver denne betaling, vil du modtage endnu en rykker pålagt gebyr på 250 kr.

Såfremt det skyldige beløb ikke bliver betalt, vil kravet uden yderligere varsel blive oversendt til inddrivelse hos SKAT. SKAT vil herefter på Køge Kommunes vegne inddrive det skyldige beløb ved udlæg, modregning eller indeholdelse i løn.

Pensionister og studerende får ikke rabat.

Bankoverførsel
Hvis du har mistet dit girokort, kan du indbetale på følgende konto nr. med henvisning til bilens registreringsnummer:

 • Jyske Bank, Fændediget 1A, 4600 Køge - Reg. nr. 5035 Konto nr. 469000-5

Ved indbetaling fra udlandet skal følgende sammen med nummerpladen på bilen oplyses ved indbetaling:

 • IBAN: DK61 5035 0004 6900 05 - SWIFT: JYBADKKK

Kan jeg få en afdragsordning?
Har du ikke mulighed for at betale hele beløbet på en gang, kan du kontakte vores økonomiske afdeling og lave en afdragsordning. Afgiften kan deles i 2-3 rater afhængig af dine økonomiske forhold.

Hvordan kan jeg klage over en p-afgift?

Hvis du vil klage over din p-afgift, skal det ske via vores selvbetjeningsløsning. Telefoniske klager behandles ikke.

At parkeringen har fundet sted i god tro medføre ikke i sig selv, at afgiften kan frafaldes.

Afgørelse af klage
Det er Køge Kommune, som vurderer om din klage er berettiget. Du kan derfor ikke klage over afgørelsen til andre højere myndigheder, i henhold til færdselsloven §121 stk. 2.

Hvis du fortsat er uenig i afgørelsen kan køretøjets registrerede ejer eller bruger bede om at få sagen prøvet ved fogedretten, hvilket foretages af SKAT inddrivelsescenter. Dette kræver dog at afgiften ikke er betalt.

Omkostninger forbundet med fogedsagsbehandlingen skal du selv betale, medmindre du får fuldt ud medhold i fogedretten.

Hvordan får jeg en beboertilladelse?

Hvem kan få en beboertilladelse?
Hvis du bor i Køge Midtby kan du få en beboertilladelse, som giver dig mulighed for at parkere ubegrænset i særlige områder af midtbyen. Det er kun hvis du bor inden for p-zoneområdet i Køge Midtby, at du kan få en beboertilladelse.

Hvad koster det at få en beboertilladelse?
Beboertilladelsen koster 350 kr. i ekspeditionsgebyr. Du kan kun få én beboertilladelse pr. husstand.
En beboertilladelse gælder et år fra udstedelsesdatoen. Vær opmærksom på at beboertilladelsen kun gælder for bilen med det registreringsnummer, som fremgår af tilladelsen.

Hvis du får ny bil eller din beboertilladelse bortkommer, skal du betale ekspeditionsgebyr for at få en ny tilladelse.

Hvordan får jeg en beboertilladelse?
For at få en beboertilladelse skal du du udskrive og udfylde skemaet og sende det til Anlæg på  eller som brev til Teknik- og Miljøforvaltningen, Anlæg, Torvet 1, 4600 Køge.

Vilkår for beboertilladelser
For beboertilladelsen gælder en række vilkår, som ses i Vilkår for erhvervelse og brug af Parkeringstilladelse i Køge Kommune som er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 15. januar 2015.

Hvordan får jeg en parkeringsdispensation?

Læs om hvordan du kan få en parkeringsdispensation her.

Hvordan etableres handicapparkeringspladser?

I pjecen "Afmærkning og indretning af handicapparkeringspladser" kan du læse om hvordan du kan etablere handicapparkeringspladser på en privat vej, en privat fællesvej i byzone eller en privat fællesvej i landzone.

Hvilke love og bestemmelser gælder?

De forskellige regler som f.eks. forbuddet om fortovsparkering, er reguleret i de for området gældende love, regler og bekendtgørelser.

Husk det er dit eget ansvar at holde dig opdateret med de gældende love og regler.

test2

Hvad siger loven?

Læs også

Parkeringsafgift og parkeringsbøder

Hvis du overtræder de lokale parkeringsbestemmelser, kan politiet eller kommunen kræve en standsnings- eller parkeringsafgift. Opkrævningen bliver sendt til den, der er registreret som ejer af bilen.

Parkeringsafgiften skal betales senest ti dage efter, at du har modtaget den. Ellers vil sagen komme for fogedretten, og det koster yderligere. Ønsker du at få udsat betalingen, skal du sende din anmodning til Centralregisteret for Parkeringsafgifter.

Parkering på private parkeringspladser


Et privat selskab kan beslutte, at du skal betale for at parkere på deres grund. Der skal gøres opmærksom på kravet om betaling ved skiltning. Et privat selskab kan udover at kræve betaling for parkering også kræve ekstra betaling, hvis du fx ikke har stillet p-skiven eller har placeret bilen uhensigtsmæssigt.

Hvis du vil klage over en parkeringsafgift


Hvis du vil klage over en parkeringsafgift, skal den sendes til den myndighed, som har udstedt afgiften. Det kan være politiet, kommunen eller det private firma, der udsteder parkeringsafgifter på en privat parkeringsplads.

Parkeringsbøde


Hvis en parkering er til fare for andre eller forhindrer andre trafikanters færdsel, kan politiet give en egentlig parkeringsbøde i stedet for en parkeringsafgift.

Hvis du vil klage over en parkeringsbøde, skal det ske til politiet. Får du ikke medhold i klagen, kan sagen afgøres i fogedretten.

Ansøg om parkeringstilladelse for borgere med handicap

Personer med handicap kan få et parkeringskort ved at søge om det hos Danske Handicaporganisationer.

Du kan læse mere om reglerne, hvad det koster, og hvordan du får et parkeringskort i artiklen Transport for personer med handicap.

Parkeringsregler på offentligt område

Parkering på fortov m.m.

Inden for tættere bebygget område - dvs. inden for byzone skiltene - må du hverken standse eller parkere helt eller delvist på:

 • fortov
 • cykelsti
 • gangsti
 • yderrabat
 • midterrabat
 • helleanlæg
 • og lign.

Kommunen har dog mulighed for at tillade parkering på fortov med to hjul. Det skal fremgå af en lokal parkeringsbekendtgørelse, ved optegnede parkeringsbåse eller ved særlig skiltning.

Uden for tættere bebygget område kan du med køretøjer med tilladt totalvægt op til 3.500 kg standse eller parkere helt eller delvist i yderrabatten eller delvist på fortovet.

Er dit køretøj havareret, må det kun holde samme sted i 18 timer, inden det efterfølgende anses for at være parkeret, og der evt. kan udstedes en parkeringsafgift.

Det er forbudt at standse eller parkere mindre end fem meter fra en cykelsti, der krydser en kørebane.

Kommunen kan lempe krav

Ønsker kommunen at have mere lempelige generelle regler for parkering, skal kommunen lave en parkeringsbekendtgørelse. Den skal ligge centralt på kommunens hjemmeside og samtidig offentliggøres på én samlet hjemmeside.

Parkeringsafgifter
 • afgiften for at parkere ulovligt på en handicapparkeringsplads er 1.020 kr.
 • afgiften for at parkere foran en ind- og udkørsel, fx ved porte er 1.020 kr.

Kommunen eller politiet kan pålægge en parkeringsafgift på samme bil hver gang, der er gået 24 timer. Dog kan du højst pålægges tre parkeringsafgifter for den samme overtrædelse.

Hvis du holder ulovligt på samme sted i flere dage i træk, kan du altså få op til tre parkeringsafgifter.

Kontakt Anlægsafdelingen
Opdateret af Anlægsafdelingen 15.05.17
Indholdet er leveret af borger.dk
og Køge Kommune