Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Landzonetilladelse til etablering af bålhytte

Køge Kommune har meddelt landzonetilladelse til Køge Fælles Jord, att/ Marianne Mark til etablering af bålhytte på ejendommen Egøjevej 114C i Herfølge efter Planlovens § 35. Bålhytten placeres i sammenhæng med de øvrige aktiviteter på ejendommen.

19.06.17

Flere oplysninger:

Du kan få flere oplysninger om den enkelte tilladelse, ved at henvende dig hos Plan på 56 67 24 59, eller se sagen hos Plan, Køge Rådhus, Torvet 1, 4600 Køge.

Klagevejledning:

Klage over afgørelser der er truffet i henhold til Planloven skal indgives til Planklagenævnet inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.

Se afgørelsen

Offentliggjort den 19. juni 2017

Klagefrist til og med den 17. juli 2017

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Planafdelingen 19.06.17