Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Forslag til Kommuneplan 2017 er i offentlig høring

Køge Byråd har den 22. maj 2018 vedtaget at sende Forslag til Kommuneplan 2017 i offentlig høring. Kommuneplanen er byrådets planvision for kommunens udvikling de næste 12 år.

14.06.18

Forslag til Kommuneplan 2017

Kapitel 1 - Hovedstruktur
Kapitel 2 - Plantemaer
Kapitel 3 - Beskyttelsesinteresser
Kapitel 4 - Rammer for lokalplanlægningen
Miljøvurdering

Her på hjemmesiden har vi lavet et område, der kun handler om kommuneplanen.
På den side finder du alt, hvad der er værd at vide om Forslag til Kommuneplan 2017, og her finder du også selve planen.
Gå til vores side om kommuneplanen

Borgermøde 

Der afholdes borgermøde den 20. august 2018 klokken 19 i kantinen på Køge Rådhus, Torvet 1, 4600 Køge.
Fra kl. 18.30 vil der være adgang til en plancheudstilling.

Høringsperiode

Kommuneplanforslaget er i høring frem til 21. september 2018.

Bemærkninger og indsigelser 

Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter skal være kommunen i hænde senest den 21. september 2018 og sendes til  eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge.

Husk at angive postadresse, hvis der bruges e-mail.

Efter den offentlige høring vil byrådet tage endelig stilling til de indkomne forslag. Høringssvar vil blive indarbejdet i et høringsnotat til den videre politiske behandling.

Kommuneplan 2017 forventes at blive vedtaget i december 2018.

Retsvirkninger

Kommuneplanens retsvirkninger efter planlovens § 12 træder i kraft ved planens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder, at byrådet kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med den endeligt vedtagne kommuneplan. 

Miljøvurdering 

Forslag til Kommuneplan 2017 skal miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der er derfor udarbejdet en miljørapport, som er fremlagt sammen med kommuneplanforslaget.

Klagevejledning

Klage over afgørelser der er truffet i henhold til Planloven skal indgives til Planklagenævnet inden 4 uger efter afgørelsen. 
Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af www.nmkn.dk

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Der skal betales gebyr, som betales med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt en anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Planafdelingen 22.08.18