Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Landzonetilladelse til lovliggørelse af indretning til socialt og kulturelt samlingssted mm

Der er ansøgt om landzonetilladelse til lovliggørelse af indretning til socialt– og kulturelt samlingssted m.m. på adressen Corona Camping, Coronavej 1, 4140 Borup, matr. nr. 7g Regnemark By, Kimmerslev.

Klima- og Planudvalget har på mødet den 6. december 2018 besluttet at give landzonetilladelse til ovenstående med følgende muligheder:
• generelt åben i campingsæsonen 1. marts - 31. oktober,
• ét større aftenarrangement pr. måned hele året,
• åben for mindre, kulturelle arrangementer i dagtimerne hele året,
• lovliggørelse af eksisterende produktionskøkken/restaurant.

Tilladelsen er givet på vilkår om, at
• ét større arrangement pr. måned hele året slutter senest kl. 24.00
• åben for mindre, kulturelle arrangementer i dagtimerne hele året, kan finde sted fra kl.10-18

Derudover skal al skiltning ved offentlig vej godkendes af kommunen jf. naturbeskyttelsesloven.
Herudover vil det fortsat være muligt at afholde større årligt tilbagevendende begivenheder på campingpladsen, så som Sct. Hans fest eller lignende, under miljølovens almindeligt gældende regler.
Landzonetilladelsen gives efter Planlovens § 35.

19.12.18

Flere oplysninger

Du kan få flere oplysninger om den enkelte tilladelse, ved at henvende dig hos Plan på 56 67 68 13, eller se sagen hos Plan, Køge Rådhus, Torvet 1, 4600 Køge.

Klagevejledning

Klage over afgørelser der er truffet i henhold til Planloven skal indgives til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. 

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med din NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.

Se afgørelsen

Offentliggjort den 19. december 2018

Klagefrist til og med den 23. januar 2019

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Planafdelingen 19.12.18