Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Forslag til lokalplan 1048 Køge Nord Stationsområde etape 1

Køge Byråd har den 18. december 2018 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1048 – Køge Nord Stationsområde – etape 1 i offentlig høring.

20.12.18

Forslaget omfatter et område indenfor Køge Nord Stationsområde vest for den nye jernbane. Lokalplanområdet strækker sig fra fjerntogsstationen med parker- og rejsanlæg mod syd til Egedesvej mod nord, og afgrænses mod vest af Nordstjernen. Området anvendes i dag til midlertidigt arbejdsområde og jordoplag i forbindelse med statens anlæg.

Forslag til lokalplan

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for ca. 52.000 m2 ny stationsnær erhvervsbebyggelse i enheder på ca. 10-20.000 m2 med mulighed for at indpasse boliger. Lokalplanen giver mulighed for en bred vifte af anvendelsesmuligheder som supplement til kontorerhvervet med det formål at skabe variation. Dette for at understøtte områdets by- og pendlerfunktion, som samtidig kan bidrage til den omkringliggende og fremtidige by. Derudover giver lokalplanen mulighed for regionale funktioner i form af konference faciliteter, hotel og lignende, som dels kan lukrere på den attraktive beliggenhed, dels skal bidrage til liv i området i flere af døgnets timer.

Lokalplanen skal sikre en samlet bebyggelse kædet sammen af støjskærme, og arkitektur der kan spille sammen med Køge Nord Station. Derudover skal lokalplanen sikre attraktive byrum langs de vestlige facader, herunder et grønt strøg, samt interne veje og stier.

Endelig skal lokalplanen i videst muligt omfang sikre, at området etableres som et bæredygtigt byområde, der kan leve op til EU-standarder for bæredygtige byområder. Derfor er der i lokalplanens redegørelse og bestemmelser lagt vægt på bæredygtighedsparametre indenfor bl.a. bymæssigt mikroklima, tryghed og principper for den grønne struktur, håndtering og genanvendelse af regnvand mv.

Miljøvurdering 

Lokalplanen er miljøvurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der foreligger således en miljørapport, der fremlægges sammen med lokalplanforslaget. På baggrund af en forudgående screening er der gennemført en miljøvurdering af følgende parametre: 
• håndtering af støj fra Køge Bugt Motorvejen
• bebyggelsens påvirkning af omgivelserne. 

Derudover er håndtering af overfladevand og klimatilpasning inddraget som underemne. 

Den gennemførte miljøvurdering har ført til, at lokalplanens bestemmelser er udformet således, at der sikres:
• en sammenhængende bebyggelse med støjskærmende effekt
• variation i bebyggelsen for at modvirke en bombastisk og monoton bebyggelse, samt krav til facadematerialer og farvevalg for at opnå et roligt samlet udtryk 
• reduktion af lyspåvirkning fra bebyggelsen, så der ikke forekommer blændingsgener på jernbane og motorvej   
• et regnvandssystem der både afleder regnvand naturligt bort fra bebyggelsen og med tilstrækkeligt volumen, til håndtering af overfladevand, som kan leve op til skærpede krav om udledning 
• at tilstødende stier og vejen udformes, så disse kan fungere som områder, der kan oversvømmes og forsinke afstrømningen ved større regnhændelser f.eks. i skybrudssituationer.

Høringsperiode

Forslaget er fremlagt fra den 20. december 2018 til den 15. februar 2019 
Du kan se forslaget på www.koege.dk/annoncer.

Borgermøde 

Der afholdes borgermøde torsdag d. 17. januar 2019 kl. 19 i Rishøjhallen.

Bemærkninger og indsigelser

Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter skal være kommunen i hænde senest den 15. februar 2019 og sendes til tmf@koege.dk eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge.
Husk at angive din egen postadresse, hvis du bruger e-mail.

Efter den offentlige høring vil byrådet tage endelig stilling til forslaget.
Høringssvar vil blive indarbejdet i et høringsnotat til den videre politiske behandling. 

Retsvirkninger

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger efter Planlovens § 17 træder i kraft ved planforslagets offentliggørelse. Det betyder, at ejendomme omfattet af forslaget ikke må bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan. Den eksisterende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning

Klage over afgørelser der er truffet i henhold til Planloven skal indgives til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.
Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.


Du kan se planen nedenfor:

Lokalplanforslag 1048 - Køge Nord Stationsområde - etape 1
Miljørapport


Offentliggjort på Koege.dk den 20.12.2018

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Planafdelingen 20.12.18