Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Grundvandskortlægning for Køge Kommune

Køge Kommune har modtaget ny grundvandskortlægning fra Miljøstyrelsen.

09.01.19

I grundvandskortlægningen er der udpeget bl.a. indsatsområder (IO) for grundvandsbeskyttelse. Disse udpegninger er trådt i kraft den 1. januar 2019. Grundvandskortlægningen skal ligge til grund for kommunens fremadrettet arbejde med indsatsplanlægningen for grundvandsbeskyttelse.

Staten har igennem mange år kortlagt grundvandsressourcen i hele Danmark indenfor områder med særlig drikkevandsinteresser (OSD) samt indvindingsoplande udenfor OSD. Ved en grundvandskortlægning samles al tilgængelig viden om geologi, hydrologi, grundvandskemi, arealanvendelse og forureningskilder. I grundvandskortlægningen kortlægges hvordan grundvandet strømmer, hvor på jordoverfladen det kommende grundvand dannes og hvilke områder, vandindvindingsboringer trækker deres vand nede i grundvandsmagasinet. Dermed kan der udpeges nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), det vil sige arealer, som er vurderet at udgøre en dårlig beskyttelse af grundvandsressourcen. 

Grundvandskortlægningen for Køge Kommune kan læses her. Bilag til grundvandskortlægningen kan findes her. Kort med nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) kan ses på kommunens hjemmeside, her, se under grundvand.

Inden den nye grundvandskortlægning var Køge Kommune opdelt i 7 grundvandskortlægninger, som var udarbejdet over en lang periode, hvor udpegningskriterierne løbende har skiftet karakter. Miljøstyrelsen indvilgede i at genberegne grundvandskortlægningen for hele kommunen efter gældende udpegningskriterier og dermed er opnået en opdateret, ensartet kortlægning for hele Køge Kommune. 

Genberegningen af grundvandskortlægningen i Køge Kommune har medført store ændringer i forhold til tidligere kortlægninger. I den nye grundvandskortlægning, udgør NFI ca. 30 % af Køge kommunes samlede areal, hvor NFI tidligere udgjorde ca. 15 %. Kommunen skal udarbejde indsatsplaner indenfor NFI, hvor der ikke i forvejen er beskyttende foranstaltninger for grundvandsressourcen, eksempelvis skov og §3-områder. Disse arealer betegnes indsatsområder (IO). Inden for IO er det lovpligtigt at kommunen udarbejder indsatsplaner, med konkrete indsatser overfor grundvandsbeskyttelsen.

Kontakt Grundvand
Opdateret af Miljøafdelingen 18.01.19