Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Landzonetilladelse til lovliggørelse af staldbygning

Køge Kommune giver hermed lovliggørende landzonetilladelse til en hestestald på 143 m2 på adressen Ejbyvej 14, 4623 Ll. Skensved, matr. 10b Ll. Skensved By, Højelse. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens § 35.

26.03.19

Flere oplysninger

Du kan få flere oplysninger om den enkelte tilladelse, ved at henvende dig hos Plan på 56 67 24 59, eller se sagen hos Plan, Køge Rådhus, Torvet 1, 4600 Køge.

Klagevejledning

Klage over afgørelser der er truffet i henhold til Planloven skal indgives til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med din NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolen skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.


Se afgørelsen

Offentliggjort den 26. marts 2019

Klagefrist til og med den 23. april 2019

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Planafdelingen 26.03.19