Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Lokalplanforslag 1084 i høring

Køge Byråd har den 26. marts 2019 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1084, STC III – del 1 samt udvidelse af erhvervsområde i Ll. Skensved og forslag til tillæg nr. 1 til Køge Kommuneplan 2017 i offentlig høring.

27.03.19

Forslag til lokalplan

Efter udbygning af de første etaper i Skandinavisk Transport Center er der efterspørgsel på arealer til store virksomheder, og Køge Kommune ønsker derfor at udvikle erhvervsarealerne i Køge Nord. Lokalplanen giver mulighed for lager-, transport- og fremstillingsvirksomhed i op til 30 meters højde inden for tredje etape af Skandinavisk Transport Center (STC III).
Lokalplanen giver desuden mulighed for udvidelse af et eksisterende erhvervsområde i Ll. Skensved op mod STC III med produktions- og lagervirksomhed samt mindre industri- og håndværksvirksomhed.

Forslag til kommuneplantillæg

Kommuneplantillægget ændrer kommuneplanrammerne, således at der kan planlægges for erhvervsformål på arealer, som i Kommuneplan 2017 er udlagt til rekreativt område.

Høringsperiode

Forslagene er fremlagt fra den 27. marts til den 22. maj 2019.
Du kan se forslagene på www.koege.dk/annoncer.

Borgermøde

Der afholdes borgermøde for alle interesserede den 24. april klokken 19.00 i Skensved Hallen, lokale 3.

Bemærkninger og indsigelser

Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter herunder kommentarer til områdeklassificering skal være kommunen i hænde senest den 22. maj 2019 og sendes til tmf@koege.dk eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge.
Husk at angive din egen postadresse, hvis du bruger e-mail.

Efter den offentlige høring vil byrådet tage endelig stilling til forslagene.
Høringssvar vil blive indarbejdet i et høringsnotat til den videre politiske behandling.

Retsvirkninger

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger efter planlovens § 17 træder i kraft ved planforslagets offentliggørelse. Det betyder, at ejendomme omfattet af forslaget ikke må bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan. Den eksisterende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan fortsætte som hidtil.

Kommuneplanens retsvirkninger efter planlovens § 12 træder i kraft ved planens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder, at byrådet kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med den endeligt vedtagne kommuneplan.

Områdeklassificering af jord som lettere forurenet jf. Jordforureningslovens § 50 a

Ved lokalplanens endelige vedtagelse vil et areal blive overført fra landzone til byzone. Køge Kommune har udarbejdet kriterier for undtagelse af arealer fra områdeklassificeringen i byzonen. Ud fra disse kriterier vurderer Køge Kommune, at det overførte areal skal undtages af områdeklassificeringen, så det ikke klassificeres som lettere forurenet. Denne vurdering er i høring i samme periode som lokalplanforslaget.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 2, stk. 1 er der truffet afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af forslag til lokalplan 1084 og forslag til kommuneplantillæg nr. 1. Begrundelsen er, at planerne efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Klagevejledning

Klage over afgørelser der er truffet i henhold til Planloven skal indgives til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.
Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.


Du kan se planerne nedenfor:


Forslag til lokalplan 1084
Forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017


Offentliggjort på www.koege.dk den 27. marts 2019.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Planafdelingen 27.03.19