Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Lokalplanforslag 1085 i høring

Køge Byråd har den 26. marts 2019 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1085, Boliger i Algestrup i offentlig høring.

Forslaget omfatter et mindre lokalplanområde på ca. 1 ha i det nordlige Algestrup. Området grænser mod nord og nordøst op til landzonen, hvor der i 2014 er etableret ny skov som udvidelse af Sonnerup Byskov. Mod vest, syd og øst grænser lokalplanområdet op til eksisterende boligområder.

28.03.19

Forslag til lokalplan

Med lokalplanen gives der mulighed for opførelse af op til 24 rækkehuse i 1,5 og 2 etager i det nordlige Algestrup. Inden for lokalplanområdet etableres en fælles miljøstation og fælles parkeringspladser. Der udlægges med lokalplanen areal til regnvandsbassin og fælles friareal. For at sikre en sammenhæng i bebyggelsen fastlægger lokalplanen bestemmelser om facadematerialer, tagmaterialer og facadeudtryk.

Høringsperiode

Forslaget er fremlagt fra den 28. marts 2019 til den 25. april 2019. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at en offentlig høring på fire uger er passende i forhold til planlovens § 24.
Du kan se forslaget på www.koege.dk/annoncer.

Borgermøde

Der afholdes borgermøde for alle interesserede onsdag d. 3. april 2019 kl. 19 i Alkestrupskolens gymnastiksal.

Bemærkninger og indsigelser

Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter skal være kommunen i hænde senest den 25. april 2019 og sendes til tmf@koege.dk eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge.
Husk at angive din egen postadresse, hvis du bruger e-mail.

Efter den offentlige høring vil byrådet tage endelig stilling til forslaget.
Høringssvar vil blive indarbejdet i et høringsnotat til den videre politiske behandling.

Retsvirkninger

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger efter Planlovens § 17 træder i kraft ved planforslagets offentliggørelse. Det betyder, at ejendomme omfattet af forslaget ikke må bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan. Den eksisterende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan fortsætte som hidtil.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 1 er der truffet afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af forslag til lokalplan 1085. Begrundelsen er, at lokalplanen efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Klagevejledning

Klage over afgørelser der er truffet i henhold til Planloven skal indgives til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.
Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk
og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk
eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.


Du kan se planen nedenfor: 

Forslag til lokalplan 1085


Offentliggjort på www.koege.dk den 28. marts 2019.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Planafdelingen 28.03.19