Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Send foreningsregnskaber inden 1. juni

29.05.19
Hvis din forening har ansøgt om aktivitets-, kursus- og lokaletilskud, skal foreningens godkendte og reviderede regnskab for 2018, sendes til Kultur- og Idrætsafdelingen på senest den 1. juni 2019. 

 

Vær opmærksom på, at:

 • hele bestyrelsen skal skrive under på, at Folkeoplysningslovens bestemmelser, bekendtgørelse og ændringer hertil samt de kommunalt fastsatte retningslinjer er overholdt.
 • revisoren skal skrive under på, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i Folkeoplysningsloven, bekendtgørelsen og ændringer hertil samt de kommunalt fastsatte retningslinjer. Forbehold skal fremgå af påtegningen.
 • alle tilskud, som foreningen har modtaget fra Køge Kommune i 2018, skal være udspecificeret i regnskabet (fx i aktivitetstilskud, kursustilskud, lokaletilskud, støtte fra udviklingspuljen, støtte fra eliteidrætspuljen, andre kommunale puljer, samt tilskud udbetalt i forbindelse med foreningskontrakter omkring vedligehold og rengøring af klubhuse).
 • indsendte regnskaber for 2018 vil blive offentliggjort på Køge Kommunes hjemmeside, som følge af ændringer i Folkeoplysningsloven. 

Regler for revision af regnskaber

 • Foreninger, der modtager mindre end 300.000 kroner i tilskud fra Køge Kommune (inklusiv lokaletilskud), skal indsende et regnskab, der er revideret af en foreningsvalgt revisor og underskrevet af hele bestyrelsen.
 • Foreninger, der modtager mere end 300.000 kroner i tilskud fra Køge Kommune (inklusiv lokaletilskud) skal indsende et regnskab, der er revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor. 
 • Såfremt foreningen er en flerstrenget idrætsforening, hvor afdelingerne har en selvstændig økonomi og selvstændig regnskabsaflæggelse, skal foreningen anvende registreret eller statsautoriseret revisor til de afdelinger hvor tilskuddet overstiger 300.000 inklusiv lokaletilskud.

Vigtigt! Nye retningslinjer for foreningsregnskaber fra 2019

NB: Bestemmelser vedr. regnskabsaflæggelse gælder først fra regnskabsåret 2019. Ved aflæggelse af regnskab for 2018 følges bestemmelserne i de hidtidige retningslinjer.


Revisionskrav ved tilskud under 300.000 kr.

Ved mindre foreninger med et samlet kommunalt tilskud under 300.000 kr. skal revisoren undersøge følgende:

 • Om tilskudsregnskabet er rigtigt
 • Om tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og de kommunale retningslinjer
 • Om foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne
 • Om foreningens oplysninger til Køge Kommune er korrekte
 • Om der er dokumentation for deltagernes egenbetaling.

Revisoren skal desuden:

 • Påtegne regnskabet og det skal her fremgå, at regnskabet er revideret efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Eventuelle forbehold skal fremgå af påtegningen.
 • Have adgang til at foretage de undersøgelser, som vedkommende finder nødvendige og have de oplysninger og den bistand, som vedkommende finder nødvendige for at kunne udføre sit hverv. Foreningen skal give revisor de oplysninger, som har betydning for bedømmelsen af regnskabet og de tilskudsudløsende faktorer.
 • Gøre foreningen opmærksom på, hvis vedkommende finder lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter i forbindelse med midlernes forvaltning. Foreningen har i den forbindelse pligt til at underrette Kultur- og Idrætsafdelingen inden for tre uger. Hvis dette ikke sker, skal revisor selv underrette Kultur- og Idrætsafdelingen.

Revisionskrav ved tilskud over 300.000 kr. 

Ved større foreninger med et samlet kommunalt tilskud over 300.000 kr. skal revisoren undersøge: 
 • Om tilskudsregnskabet er rigtigt.
 • Om tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og de kommunale retningslinjer. 
 • Om foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne. 
 • Om foreningens oplysninger til Køge Kommune er korrekte. 
 • Om der er dokumentation for deltagernes egenbetaling. 

Øvrige opgaver: 
 • Revisionen kan udføres ved stikprøvevise undersøgelser.
 • Revisor foretager normalt revision i løbet af året. 
 • Revisor foretager uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn mindst en gang årligt. 
 • Revisor undersøger forretningsgange for tilskudsudløsende faktorer for at kontrollere, at den interne kontrol er betryggende. 
 • Revisor påtegner regnskabet, og det skal fremgå, at regnskabet er revideret efter reglerne i loven og lovbekendtgørelsen. Eventuelle forbehold skal fremgå af påtegningen 
 • Revisor fører en revisionsprotokol over foreningens samlede regnskab, og det uanmeldte kasseeftersyn skal fremgå heraf. Foreningen indsender protokollen til kommunen. 
 • Revisor skal i forbindelse med revision gøre foreningen opmærksom på, hvis vedkommende finder lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter i forbindelse med midlernes forvaltning. Foreningen har i den forbindelse pligt til at underrette Kultur- og Idrætsafdelingen inden for tre uger. Hvis dette ikke sker, skal revisor selv underrette Kultur- og Idrætsafdelingen. 

Ved revision af årsregnskabet indføres endvidere en erklæring om, at revisor: 
 • Opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser
 • Under sin revision har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om 
 • Anser regnskabet for aflagt i overensstemmelse med gældende regler, og at tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med gældende regler. 

Læs mere

Læs mere om de nye retningslinjer for folkeoplysende virksomhed samt lån og leje af lokaler og anlæg 

Opdateret af Køge Kommune 29.05.19