Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Byrådet har nu vedtaget Køge Kommuneplan 2017-29

Kommuneplanen er byrådets overordnede vision for kommunens udvikling over 12 år. Samtidig indeholder den konkrete muligheder for den fremtidige byvækst, og den beskriver, hvordan hvert enkelt område i kommunen kan udnyttes, som baggrund for lokalplanlægningen. Vedtagelsen er sket på byrådets møde den 26. marts 2019.

10.05.19

Kvalitet i udviklingen

I kommuneplanen har byrådet beskrevet, hvilke værdier og prioriteringer, der skal gælde ved den fremtidige byudvikling. Byrådet har besluttet, at den overordnede værdi - og dermed den vigtigste – er, at der skal lægges særlig vægt på kvalitet i udviklingen. Byrådet ønsker dermed, at sætte fokus på den særlige identitet og kvalitet, der er overalt i de enkelte små og større byområder, i erhvervsområderne, i naturområderne og i det åbne land, herunder i landsbyerne.

Det gælder fx i forhold til at sørge for at vores byer og mindre bysamfund er attraktive også i fremtiden og i forhold til at sikre både et aktivt liv for borgerne og for tiltrækning af nye borgere og virksomheder til vores kommune. Dette gælder både som et godt sted at bo og som et godt sted af have et aktivt fritidsliv fx i form at let adgang til naturen eller gode muligheder for kultur- og idrætstilbud.

Kommuneplan 2017-29 var i offentlig høring i perioden 15. juni 2018 til 21. september 2018.

Nye boligområder

Ved vedtagelse af Kommuneplan 2017-29 er der givet mulighed for at Ll. Skensved kan udvikles med 35 boliger i et område ved Skensvedhallen. Dette vil styrke Ll. Skensved som bysamfund. I Algestrup er der givet mulighed for ligeledes 35 boliger som kan udvikles syd for sportspladsen ved Algestrup Skole. Også i Algestrup forventer byrådet at denne nye mulighed vil styrke Algestrup som en attraktiv by med let adgang til offentlig trafik. Udover disse særlige nye muligheder, er der overalt mulighed for at etablere nye boliger inden for de eksisterende by- eller landsbyområder. Disse nye boliger kan omfatte forskellige former for familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. 

Et område ved Herfølge, som indgik som nyt boligområde i kommuneplanforslaget, er taget ud og vil i stedet indgå i den næste kommuneplanrevision om fire år. Det skyldes, at Staten i den kommende Fingerplan 2019 har foreslået at Herfølge indlemmes i den statslige planlægning som ”Fingerby” og dermed udvikles i større omfang, end foreslået i kommuneplanforslaget.

Strategisk energiplan

I det offentliggjorte kommuneplanforslag havde byrådet foreslået udlæg af nye vindmølleområder ved Juellund og ved molerne ved Køge Havn, ligesom det blev forslået at give mulighed for at udskifte vindmøllerne ved Vilkestrup. Muligheden indgik på baggrund af ønsket om at følge op på den strategiske energiplan som byrådet vedtog i 2016. Et væsentligt mål i den strategiske energiplan var, at en væsentlig del af forbruget af fossile brændstoffer skulle reduceres ved at opstille store vindmøller i kommunen. 

Da der indkom mange indsigelser i høringsperioden, som argumenterede for at vindmøllerne ville påvirke andre væsentlige værdier i kommunen, som fx ønsket om friholdelse af landskabet for store møller, eller at flere områder ville blive støjbelastet af vindmøllestøj, besluttede byrådet ved den endelige vedtagelse at udtage muligheden for at opstille store vindmøller i kommunen. Byrådet vil i stedet arbejder for flere vindmøller på havet og for at give mulighed for at etablere store solcelleanlæg.

Klagevejledning

Du kan i henhold til planloven påklage retlige spørgsmål vedrørende afgørelsen. Det vil sige spørgsmålet om, hvorvidt vedtagelsen eller udformningen af kommuneplanen ligger inden for de lovmæssige rammer. Du kan derfor ikke klage over indholdet af kommuneplanen.

Hvem kan klage

Klageberettiget er miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer (der som formål har beskyttelsen af Planklagenævnet eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og repræsenterer mindst 100 medlemmer), jf. planlovens § 59.

Sådan klager du

En klage skal være indgivet inden 4 uger fra datoen for offentliggørelsen. Klager skal indsende sin klage elektronisk via Planklagenævnets digitale Klageportal, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Klager skal i den forbindelse logge på - typisk ved brug af NEM-ID.
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til Køge Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Køge Kommune og anses for indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Yderligere oplysninger om klagereglerne kan findes på Planklagenævnet hjemmeside, hvorfra der også er link til Klageportalen.

Det er en betingelse for Planklagenævnet behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr. Gebyret differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900,00 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1800,00 kr. (beløbene prisreguleres)
Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

  1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves

  2. Klageren får helt eller delvist medhold i klagen

  3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi, klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence. 

Søgsmål

Hvis du vil indbringe spørgsmål for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den dato afgørelsen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside, jf. planlovens § 62, stk. 1.


Hvis du vil vide mere

Læs mere om Kommuneplan 2017-29, hvor du også finder selve planen.

Referat fra byrådsmødet d. 26. marts, hvor kommuneplanen blev vedtaget.
Gå til punkt 35.

Høringsnotat med byrådets besvarelse af alle indsigelser og bemærkninger i høringsperioden.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Planafdelingen 13.05.19