Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Besøgscenter Borgring - offentlig høring af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Køge Kommuneplan 2017

Byrådet har den 28. maj 2019 besluttet at sende et kommuneplantillæg i offentlig høring, som giver mulighed for at ændre anvendelse af et areal ved Borgring fra landbrugsdrift til offentligt formål i form af besøgscenter tilknyttet Borgring.

13.06.19

Forslag til kommuneplantillæg

Kommuneplanrammen omfatter et areal umiddelbart nord for Ringstedvej og vest for Sydmotorvejen, på matr. nr. 1aa, Gl. Lellingegård, Køge Jorder.

Inden for området er der allerede givet landzonetilladelse til at indrette midlertidig parkering og besøgscenter, men den foreslåede kommuneplanramme omfatter et noget større område end dette. Du kan se området på det tilknyttede forslag til kommuneplantillæg nr. 6.

Ved vedtagelse af kommuneplantillægget, vil det efterfølgende blive muligt at udarbejde en lokalplan for området, som muliggør anvendelsen til besøgscenter. Besøgscenteret vil kunne opføres i en generel højde på 12,5 meter med mulighed for at opføre et tårn med en større højde.

Køge Kommune er i samarbejde med de fire andre kommuner med kendte ringborge, nemlig Slagelse, Odense, Mariagerfjord og Vesthimmerlands kommuner i gang med at forberede en ansøgning til UNESCO om at få ringborgene optaget på UNESCO Verdensarvslisten. Det er i denne forbindelse at byrådet ønsker at give mulighed for et besøgscenter ved Borgring.

Kommuneplantillægget er muliggjort som konsekvens af, at Staten med Fingerplan 2019 har ophævet reservationen til transportkorridor på det aktuelle område.

Bemærkninger og indsigelser 

Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter skal være kommunen i hænde senest den 25. juli 2019 og sendes til .

Husk at angive din egen postadresse, hvis du bruger e-mail.

Du kan også sende dine bemærkninger med brev til Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge.

Efter den offentlige høring vil byrådet tage endelig stilling til forslagene.
Høringssvar vil blive indarbejdet i et høringsnotat til den videre politiske behandling. 

Retsvirkninger

Kommuneplanens retsvirkninger efter planlovens § 12 træder i kraft ved planens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder, at byrådet kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med den endeligt vedtagne kommuneplan. 

Miljøvurdering 

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 8, stk. 1 og 2 er der truffet afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 6. Begrundelsen er, at planen efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.
Hensynet til bevaringsinteresserne skal varetages i den videre lokalplanlægning.

Klagevejledning

Du kan påklage afgørelser efter Planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 til Planklagenævnet. Du kan kun påklage retlige spørgsmål, det vil f.eks. sige, om planen er lovligt tilvejebragt og offentliggjort, men du kan ikke klage over planens indhold.

Hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, har Planklagenævnet i disse sager ikke mulighed for at behandle klager over andre spørgsmål og vil ikke kunne tage stilling til, om afgørelsen er hensigtsmæssig eller rimelig.

Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller har lavet procedurefejl. Du kan derimod ikke klage over, at Køge Kommune efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. 

Hvis du vil klage, skal du sende klagen til Planklagenævnet inden 4 uger efter, den er offentliggjort på kommunens hjemmesiden, altså senest den 11. juli 2019.

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med din NemID for at oprette en klage. Fra Klageportalen vil klagen blive sendt videre til Køge Kommune, da det er Køge Kommune, der har truffet afgørelsen.

En klage er modtaget, når den kan ses i Klageportalen. 

Hvis du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet har mulighed for at afvise en klage, hvis den ikke er kommet ind via Klageportalen, med mindre der er tale om en særlig grund til at det ikke er sket.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du søge Køge Kommune om at blive fritaget for at bruge portalen. Køge Kommune vil derefter videresende dit ønske til Planklagenævnet, som derefter beslutter om du kan fritages.

Hvis du vil bringe sagen for en domstol, skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.


Se Kommuneplantillæg nr. 6.

Høringsperiode fra den 13. juni til og med den 25. juli 2019.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Planafdelingen 13.06.19