Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Køge Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1 til en tæt-lav boligbebyggelse på Vamdrupvej 1, matr. nr. 1h Gl. Køgegård Hgd., Køge Jorder. Dispensationen gives efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2.

18.06.19

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet og skal være modtaget senest 4 uger efter datoen for denne afgørelse. Evt. klage skal indsendes elektronisk direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet gennem Klageportalen www.naevneneshus.dk eller via www.borger.dk eller www.virk.dk.

Ønskes sagen afgjort ved domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er offentliggjort, eller efter endelig klageafgørelse. Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af evt. klage, at klager indbetaler et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.

Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler som udgangspunkt kun klager, der kommer gennem Klageportalen. Hvis du af særlige grunde ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet ansøgning til os. Vi sender din ansøgning videre til nævnet, som beslutter om du kan fritages.

Udførlig vejledning om gebyrordningen kan desuden findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Se afgørelsen

Offentliggjort den 18. juni 2019
Klagefrist til og med den 17. juli 2019

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Planafdelingen 18.06.19