Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Endelig vedtagelse af Lokalplan 1048 Køge Nord Stationsområde etape 1

Køge Byråd har den 28. maj 2019 vedtaget lokalplan 1048 Køge Nord Stationsområde – etape 1

24.06.19

Lokalplanen

Lokalplanen omfatter et område indenfor Køge Nord Stationsområde vest for jernbanen. Lokalplanområdet strækker sig fra fjerntogsstationen med parker- og rejsanlæg mod syd til Egedesvej mod nord, og afgrænses mod vest af Nordstjernen. Lokalplanen muliggør opførelse af 52.000 m2 ny stationsnær erhvervsbebyggelse i enheder på ca. 10-20.000 m2.
Lokalplanen giver mulighed for en bred vifte af anvendelsesmuligheder som supplement til kontorerhvervet, samt mulighed for regionale funktioner i form af konferencefaciliteter, hotel og lignende.

Ændringer i forhold til forslaget

I forhold til det forslag Byrådet offentliggjorde den 20. december 2018 er der sket ændringer. De væsentlige ændringer er:

1. § 7.1 tilføjes en note med følgende ordlyd: På facadeelementer, lodrette og vandrette facadebånd, facadeopbygning med dobbeltfacade ol. skal der i materialevalg på østvendte facader tages videst muligt hensyn til materialernes lydabsorptionsevne, med det formål at minimere refleksion af støj fra motorvejen.
2. lokalplanens redegørelse afsnit ’Parkeringsstrategi for stationsområdet’ suppleres med anvisning af 250 p-pladser og tilføjes en ny figur og at figur 10 i forslaget justeres således at det fremgår, at der på arealerne syd for stationsforpladsen er plads til 2700 p-pladser i konstruktion.
3. § 12.1 præciseres så det fremgår at ejer af tekniske eller spildevandstekniske anlæg ikke er omfattet af medlemspligt for grundejerforeningen.
4. § 6 suppleres med en ny bestemmelse, der fastsætter en sokkelkote for den sydligst beliggende bygning. Nummeringen af de resterende §§ konsekvensrettes.
5. § 11.1 præciseres så det sikres, at den grundlæggende terrænbearbejdning med hældning fra øst mod det grønne strøg etableres som forudsætning for ibrugtagning.
6. § 9.2 præciseres så det fremgår, at den maximale højde for skiltning på 100 cm gælder for skilte på østvendte facader, der er synlige fra motorvejen, mens den maximale højde på skilte på vestvendte facader, hvor man færdes til fods fastsættes til max 35 cm.

I lokalplanen er der indarbejdet en sammenfattende redegørelse af lokalplanforslagets miljøvurdering.
De væsentligste ændringer er beskrevet og kan ses i den sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen.

Retsvirkninger

Lokalplanens retsvirkninger efter planlovens §18 træder i kraft ved planens offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder at ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, kun må udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen.
Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Klagemuligheder

Klage over lokalplanen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.
Ifølge Planloven kan der klages over retlige spørgsmål, dvs. spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse, men ikke over planernes hensigtsmæssighed.

Desuden kan der ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) klages over retlige spørgsmål vedrørende miljøvurderingen.

Du klager via klageportalen, som du får adgang til via Planklagenævnets hjemmeside.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

De vedtagne planer

Du kan se planen, miljørapport og høringsnotatet herunder:


Lokalplan 1048 Køge Nord Stationsområde – etape 1
Miljørapport
Høringsnotat


Offentliggjort på koege.dk den 24.06.2019.
Klagefrist via klageportalen til og med den 22.07.2019.


Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Planafdelingen 24.06.19