Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Tilladelse til midlertidig bortledning og reinfiltration af oppumpet grundvand for etape B2 på Universitetshospitalet Køge

Køge Kommune meddeler hermed tilladelse til midlertidig bortledning og reinfiltration af op til 160.000 m3 grundvand samt bortledning af op til 22.000 m3 vand fra de sekundære magasiner til tørholdelse af byggegruben.

16.07.19
Køge Kommune meddeler hermed tilladelse til midlertidig bortledning og reinfiltration af op til 160.000 m3 grundvand samt bortledning af op til 22.000 m3 vand fra de sekundære magasiner til tørholdelse af byggegruben. Tilladelsen kan ses her.

Klagevejledning
Tilladelse til at bortledning er givet efter Vandforsyningslovens § 26. Klage over afgørelsen skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen. Afgørelsen meddeles med opsættende virkning og må dermed ikke tages i brug, før klagefriten på 4 uger er udløbet.  

Tilladelse til at reinfiltrere det oppumpede vand er givet efter Miljøbeskyttelseslovens § 19. Afgørelsen meddeles uden opsættende virkning og må dermed tages i brug med det samme. Det er for ansøgers egen regning og risiko, at opstarte arbejdet inden klagefristen på 4 uger er udløbet.  

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, og eventuelt andre organisationer og enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage, skal det gøres via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr.

Kontakt Grundvand
Opdateret af Køge Kommune 16.07.19