Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Besøgscenter ved Borgring - endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 6

Byrådet har den 24. september 2019 vedtaget kommuneplantillæg nr. 6 for besøgscenter ved Borgring.

22.10.19

Kommuneplantillægget omfatter et areal umiddelbart nord for Ringstedvej og vest for Sydmotorvejen, på matr. nr. 1aa, Gl. Lellingegård, Køge Jorder.

I høringsperioden indkom der to bemærkninger fra hhv. Miljøstyrelsen og Vallø Stift.

Ved den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget er der tilføjet følgende tekst: 

"Den økologiske forbindelse vist på figur 3.4.1 i Kommuneplan 2017 vil blive påvirket af et besøgscenter og de funktioner, der forventes tilknyttet dette.

Imidlertid er den udpegede økologiske forbindelse bred dette sted, og det udlagte areal til borgcenter er placeret i den sydlige del af den økologiske forbindelse. 

Det er derfor kommunens vurdering, at kommuneplantillægget ikke vil medføre, at økologiske forbindelser overskæres eller at de økologiske forbindelsers biologiske værdi forringes."

Retsvirkninger

Kommuneplanens retsvirkninger efter planlovens § 12 træder i kraft ved planens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder, at byrådet kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med den endeligt vedtagne kommuneplan. 

Klagevejledning

Klage over afgørelser der er truffet i henhold til Planloven skal indgives til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. 

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med din NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.

Kommuneplantillæg nr. 6

Høringsnotat


Offentliggjort på www.koege.dk d. 22. oktober 2019.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Planafdelingen 22.10.19