Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Endelig vedtagelse af lokalplan 1085 Boliger i Algestrup Nord

Køge Byråd har den 24. september 2019 vedtaget lokalplan 1085 – Boliger i Algestrup Nord

03.10.19

Lokalplanen

Lokalplanen muliggør opførelse af op til 18 tæt-lav boliger i 1,5 og 2 etager. Adgangen til området skal ske ad to adgangsveje fra Byskovvej. Der udlægges areal til fælles miljøstation og fælles parkeringspladser langs den interne boligvej. I lokalplanområdets sydøstlige del udlægges areal til regnvandsbassin. Mod nord udlægges et område til fælles friareal, som er omfattet af skovbyggelinje.

Området er omfattet af kommuneplanramme 12B01 i Køge Kommuneplan 2017. Inden for området kan opføres åben-lav eller tæt-lav boliger i op til 2 etager.

Ændringer i forhold til forslaget

I forhold til det forslag Byrådet offentliggjorde den 28. marts 2019 er den væsentligste ændring:
- En ændret disponering inden for lokalplanområdet, som reducerer antallet af boliger fra ca. 24 til 18 boliger og ændrer placeringen af det fælles friareal, så dette ligger mod nord. Årsagen til ændringen er et forbehold for skovbyggelinjen, som gælder inden for det udlagte fælles friareal.

Retsvirkninger

Lokalplanens retsvirkninger efter planlovens §18 træder i kraft ved planens offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder at ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, kun må ud¬stykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen.
Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Klagemuligheder

Klage over lokalplanen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Ifølge Planloven kan der klages over retlige spørgsmål, dvs. spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse, men ikke over planernes hensigtsmæssighed.

Du klager via klageportalen, som du får adgang til via Planklagenævnets hjemmeside.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

De vedtagne planer

Du kan se planen og høringsnotatet herunder: 

Lokalplan 1085 Boliger i Algestrup Nord
HøringsnotatOffentliggjort på Køege.dk den 3. oktober 2019.
Klagefrist via klageportalen til og med den 31. oktober 2019.
Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Planafdelingen 03.10.19