Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Lokalplanforslag 1082 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017 er i høring

Køge Byråd har den 26. november 2019 besluttet at fremlægge ovennævnte planforslag i offentlig høring. Forslagene omfatter udelukkende matr.nr. 183 aa, Køge Bygrunde. Ejendommen er ca. 446 m2 og ligger som start på Bjerggade ved Rådhusstræde og Stationstorvet.

04.12.19

Forslag til lokalplan

Lokalplanens formål er at give mulighed for at opføre et nyt bolig- og erhvervsbyggeri som erstatning for den nuværende bebyggelse. Ejendommen skal med sit arkitektoniske udtryk fremstå som en overgang mellem den ældre bykerne og det nye stationsområde. Den nye ejendom skal opføres i samme skala som det resterende byggeri i Bjerggade.

Forslag til kommuneplantillæg

Som forudsætning for lokalplanens endelige vedtagelse er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg med henblik på at hæve bebyggelsesprocenten fra 130% til 200%.

Høringsperiode

Forslagene er fremlagt fra den 4. december 2019 til den 29. januar 2020.
Du kan se forslagene på www.koege.dk/annoncer.

Borgermøde

Der afholdes borgermøde den 16. januar 2020 kl. 19-20 i kantinen på Køge Rådhus, Torvet 1.

Bemærkninger og indsigelser

Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter skal være kommunen i hænde senest den 29. januar 2020 og sendes til tmf@koege.dk eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge.
Husk at angive din egen postadresse, hvis du bruger e-mail.

Efter den offentlige høring vil byrådet tage endelig stilling til forslagene.

Høringssvar vil blive indarbejdet i et høringsnotat til den videre politiske behandling.

Retsvirkninger

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger efter Planlovens § 17 træder i kraft ved planforslagets offentliggørelse. Det betyder, at ejendomme omfattet af forslaget ikke må bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan. Den eksisterende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan fortsætte som hidtil.

Kommuneplanens retsvirkninger efter planlovens § 12 træder i kraft ved planens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder, at byrådet kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med den endeligt vedtagne kommuneplan.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 8, stk. 1 og 2 er der truffet afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1082 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 9. Begrundelsen er, at planerne efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Klagevejledning

Klage over afgørelser der er truffet i henhold til Planloven skal indgives til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.
Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for Domstolene skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.

Du kan se planerne nedenfor:

Forslag til lokalplan 1082
Forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017


Offentliggjort på www.koege.dk den 4. december 2019.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Planafdelingen 04.12.19