Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Lokalplanforslag 1087 - Nyt boligområde på Søndre Havn SH4 samt kommuneplantillæg 5

Køge Byråd har den 17. december 2019 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1087 samt forslag til kommuneplantillæg 5 i offentlig høring. Forslagene omfatter hele matr. nr. 20ab, 20n. 20at, samt del af 19f, 20a, 20ax, 20au alle af Køge Markjorder, samt endnu umatrikulerede opfyldningsarealer på søterritoriet og alle parceller, der efter den 01.12.2019 udstykkes fra nævnte ejendomme.

19.12.19

Eksisterende forhold 

En stor del af lokalplanområdet udgøres af det tidligere erhvervsområde på Søndre Havn. Området fremstår i dag ryddet. 
Mod nord afgrænses området af et samlet anlæg med Roklub og havnebassin, mod øst af kajkanten samt ”Den Maritime Halvø” med Kano- og kajakklub, vinterbadeklub m.fl. 
Mod syd ligger et naturområde i form af strandenge og strand. 

Forslag til lokalplan 1087 

Lokalplan 1087 er udarbejdet som led i realiseringen af udviklingsplanen for byudviklingsprojektet "Køge Kyst". Lokalplanen skal muliggøre fjerde af etape af byudviklingsområdet Søndre Havn. 
Bebyggelsen skal udformes i samspil med friarealer og byrum med forskellige grader af offentlighed. Helt offentlige promenader etableres mod havnen og strandengen. Mellem bebyggelserne etableres offentligt tilgængelige almindninger/friarealer, og internt i bebyggelserne etableres mere private gårdrum, som dog også skal være offentligt tilgængelige. 

Forslag til kommuneplantillæg 5 

Som forudsætning for lokalplanens endelige vedtagelse er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg for at ændre anvendelsen fra boligområde til blandet bolig- og erhvervsområde. 

Høringsperiode 

Forslagene er fremlagt fra den 19. december 2019 til den 13. februar 2020. 
Du kan se forslagene på www.koege.dk/annoncer.

Borgermøde

Der afholdes borgermøde i den 3. februar 2020 kl. 19-21 i Tapperiet.

Bemærkninger og indsigelser

Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter skal være kommunen i hænde senest den 13. februar 2020 og sendes til tmf@koege.dk eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge.
Husk at angive din egen postadresse, hvis du bruger e-mail.
Efter den offentlige høring vil byrådet tage endelig stilling til forslagene. Høringssvar vil blive indarbejdet i et høringsnotat til den videre politiske behandling. Vi gør opmærksom på at navn og adresse vil fremgå af høringsnotat.

Retsvirkninger

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger efter Planlovens § 17 træder i kraft ved planforslagets offentliggørelse. Det betyder, at ejendomme omfattet af forslaget ikke må bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan. Den eksisterende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan fortsætte som hidtil.
Kommuneplanens retsvirkninger efter planlovens § 12 træder i kraft ved planens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder, at byrådet kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med den endeligt vedtagne kommuneplan.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 8, stk. 1 og 2 er der truffet afgørelse om, at der skal gennemføres en miljøvurdering af forslag til lokalplan 1087 og forslag til kommuneplantillæg nr. 5. Begrundelsen er, at planerne efter kommunens vurdering danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Klagevejledning

Klage over afgørelser der er truffet i henhold til Planloven skal indgives til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. 

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med din NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolen skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen. 


Du kan se planerne nedenfor: 

Forslag til lokalplan 1087

Forslag til tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017

Miljørapport lokalplanforslag 1087


Offentliggjort på www.koege.dk den 19. december 2019.


Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Planafdelingen 19.12.19