Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

VVM-afgørelse vedrørende vandindvinding fra eksisterende boringer ved Ejby

Ejby Vandværk har VVM-ansøgt om vandindvinding fra fem eksisterende boringer ved Ejby.

11.12.19

Afgørelsen

Køge Kommune vurderer, at vandindvindingen med pågældende placeringer ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at indvindingen derfor ikke er omfattet af miljøvurderingspligten (VVM-pligten).

VVM Screening med bilag
Vandindvindingstilladelse

Yderligere oplysninger vedrørende sagen kan indhentes hos Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byg og Plan, Torvet 1, 4600 Køge eller .

Klagevejledning

Klage over afgørelsen, der er truffet i henhold til Miljøvurderingsloven skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger fra denne offentliggørelse. 

Du klager via Klageportalen, som du finder på forsiden af Nævnenes Hus’ hjemmeside, www.naevneneshus.dk. Du logger på klageportalen med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Køge Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Køge Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Køge Kommune. Køge Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at indbringe sagen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

Klagefrist til og med den 8. januar 2020.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Planafdelingen 11.12.19