Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Vandråd for Køge Bugt

I arbejdet med forberedelsen af vandområdeplaner for tredje planperiode (VP3), skal vandrådene igen medvirke til at prioritere indsatserne for at forbedre vandmiljøet.

13.12.19

Vandløb

Vandråd for Køge Bugt

Der er oprettet Vandråd for hovedvandoplandet Køge Bugt (2.4)

Vandrådene skal skabe mere lokal inddragelse i arbejdet for at sikre god miljøtilstand i vores vandløb. Samtidig skal rådenes viden om forhold i vandoplandets lokale vandløb medvirke til at udvælge de mest omkostningseffektive tiltag til forbedring af vandløbskvaliteten.

Der i vandoplandet Køge Bugt udpeget en række vandløb som er i farezonen og som der særligt skal kigges på indsatser for. Minimumsindsatsen er at der skal udvælges indsatser for min. 50 km vandløb og fjernes 3 spærringer i Køge Bugt vandoplands vandløb.

Indsatserne skal meldes ind til Miljø- og Fødevareministeriets landsdækkende planlægning. Og først herefter vælges de indsatser, som bliver gennemført.

Vandrådets arbejde skal være afsluttet senest den 22. september 2020. Desuden vil kommunerne og vandrådene skulle bidrage til den miljørapport (SMV), som skal udarbejdes i forbindelse med arbejdet.

Køge Kommune er udpeget som Sekretariatskommune for Vandrådet.

Vandrådet for Køge Bugt består af følgende organisationer:

Organisation

Repræsentant

Suppleant

DANVA

Jens Rasmussen

-

Danske Kloakmestre

Henning Lübcke

Thomas Rasmussen

Dansk Skovforening

Søren Boas

Inge-Lise Andersen

Gefion

Christian Lerche

Villads Sørensen

Landbrug Fødevarer

Ole Elbæk

Villads Sørensen

Sjællandske Familielandbrug

Jørgen Mosbæk

Dansk Naturfredningsforening

Richard Sonnichsen

Michael Løvendal Kruse

Dansk Ornitologisk Forening

Knud Flensted

Søren Mygind

Friluftsrådet

Kurt Sjøgreen

Dansk Sportsfiskerforbund

Rune Hylby

Køge Sportsfiskerforening

John Østergård

Dan Christiansen

KFUM Spejderne

Svend-Erik Fangel Pedersen

Vandrådet er nedsat i henhold til Bekendtgørelse om Vandråd (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210704) og er oprettet efter samråd med de øvrige kommuner i hovedvandoplandet.

Kontakt Miljøafdelingen
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 13.12.19