Forslag til Planstrategi 2020

Byrådet har den 25. februar 2020 vedtaget at sende Planstrategi 2020 i offentlig høring. Planstrategien er byrådets overordnede strategi for den fysiske udvikling i Køge Kommune.

27.02.20

Køge Byråd har med planstrategien besluttet, at der skal foretages en delvis revision af den kommende kommuneplan.

Planstrategien sætter fokus på tre temaer:

  • Erhvervsprofil
  • Byudvikling
  • Bæredygtighed

Læs Forslag til Planstrategien 2020.

Høring

Planstrategien er offentligt fremlagt fra den 27. februar til den 23. april 2020.

Har du kommentarer, ideer og forslag til planlægningen af de kommende års udvikling, skal de senest den 23. april 2020 sendes til eller Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge.

Husk at angive din egen postadresse, hvis du bruger e-mail. Efter den offentlige høring vil byrådet tage endelig stilling til forslagene. Høringssvar vil blive indarbejdet i et høringsnotat til den videre politiske behandling. Vi gør opmærksom på at navn og adresse vil fremgå af høringsnotat.

Miljøvurdering

Det er byrådets vurdering, at Planstrategi 2020 med sit overordnede og strategiske sigte ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering.

Man kan klage over fravalg af miljøvurdering til Klagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagen skal være modtaget, via Klageportalen, inden 4 uger fra offentliggørelse af forslag til Planstrategi, dvs. senest den 19. marts 2020.

Eventuelt ønske om fritagelse for at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Plan Byg og Miljø 31.03.20