VVM-afgørelse vedrørende ny administrationsbygning og parkeringsanlæg

Ejendomsselskabet Sundvej 6 ApS har fremsendt en VVM-ansøgning om etablering af en ny administrationsbygning og parkeringsanlæg ved PK Chemicals A/S i Køge.

27.02.20

Afgørelse

Køge Kommune vurderer, at anlægget med den pågældende placering ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at anlægget ikke er omfattet af miljøvurderingspligten (VVM-pligten).

VVM-Screening med bilag

Yderligere oplysninger vedrørende sagen kan indhentes hos Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byg og Plan, Torvet 1, 4600 Køge eller via email: .


Klagevejledning

Klage over afgørelsen, der er truffet i henhold til Miljøvurderingsloven skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger fra denne offentliggørelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder på forsiden af Nævnenes Hus’ hjemmeside. Du logger på klageportalen med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Køge Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Køge Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Køge Kommune. Køge Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter beslutter om du kan fritages.

Hvis du ønsker at indbringe sagen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

Klagefrist til og med 26. marts 2020.


Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Plan Byg og Miljø 27.02.20