Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 for Køge Nord er i høring

Køges borgmester har i henhold til styrelseslovens § 31 stk. 1 besluttet at fremlægge forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 i offentlig høring.

26.03.20

Forslaget omfatter byudviklingsområdet Køge Nord. Området dækker et areal på ca. 130 ha. vest for Køge Nord Station.

Forslag til kommuneplantillæg

Byrådet har vedtaget en revideret udgave af Masterplan for Køge Nord. For at muliggøre realiseringen af den reviderede masterplan, ændres kommuneplanen med kommuneplantillæg nr. 7 således, at kommuneplanens rammer stemmer overens med disponeringen af boliger, erhverv og rekreative områder i den reviderede masterplan.
Med kommuneplantillægget byttes der om på rekreative områder og erhvervsområder således, at erhvervsudlæg flyttes til arealer, som i Kommuneplan 2017 udgør en del af et grønt bånd omkring Køge Nord. På den måde bliver der plads til flere boliger i forlængelse af Ølsemagle Landsby samt til en ny grøn struktur i form af en landskabsvold, som skærmer boligerne mod næste etape af Skandinavisk Transport Center.

Høringsperiode

Forslaget er fremlagt fra den 26. marts til den 28. maj 2020.
Du kan se forslaget på www.koege.dk/annoncer. Her kan du også se en kort præsentation af forslaget.

Borgermøde

Der afholdes ikke borgermøde i høringsperioden pga. Covid19. Der kan i høringsperioden stilles opklarende spørgsmål på mail til planlægger Eva Schønnemann på eva.schoennemann@koege.dk. Vær opmærksom på at opklarende spørgsmål ikke vil indgå i den videre politiske behandling. Bemærkninger og indsigelser som beskrevet nedenfor vil indgå i den videre politiske behandling.

Bemærkninger og indsigelser

Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter herunder kommentarer til områdeklassificering skal være kommunen i hænde senest den 28. maj 2020 og sendes til tmf@koege.dk eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge.
Husk at angive din egen postadresse, hvis du bruger e-mail.

Efter den offentlige høring vil byrådet tage endelig stilling til forslaget.
Høringssvar vil blive indarbejdet i et høringsnotat til den videre politiske behandling.

Vi gør opmærksom på, at navn og adresse vil fremgå af høringsnotat. 

Retsvirkninger

Kommuneplanens retsvirkninger efter planlovens § 12 træder i kraft ved planens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder, at byrådet kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med den endeligt vedtagne kommuneplan.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 8, stk. 1 og 2 er der truffet afgørelse om, at der skal gennemføres en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 7. Begrundelsen er, at planen efter kommunens vurdering danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Klagevejledning

Klage over afgørelser der er truffet i henhold til Planloven skal indgives til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med din NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for Domstolen skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen. 

Du kan se Kommuneplantillægget herunder: 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 
Miljørapport til forslag til kommuneplantillæg nr. 7 
Præsentation af kommuneplantillæg nr. 7


Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Plan Byg og Miljø 26.03.20