Lokalplanforslag 1088 for STC III del 2 er i høring

Køges borgmester har i henhold til styrelseslovens § 31 stk. 1 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1088, STC III – del 2 i offentlig høring.

26.03.20

Forslaget omfatter matr.nr. 5a af Ll. Skensved By, Højelse og en del af matr.nr. 4c, 5a, 5e og 7000b af Ll. Skensved By, Højelse. Lokalplanområdet dækker et areal på ca. 18 ha. nord for Egedesvej og øst for Ll. Skensved.

Forslag til lokalplan

Efter udbygning af de første etaper i Skandinavisk Transport Center er der efterspørgsel på arealer til store virksomheder, og Køge Kommune ønsker derfor at udvikle erhvervsarealerne i byudviklingsområdet Køge Nord. Lokalplanen giver mulighed for lager-, transport- og fremstillingsvirksomhed i op til 15 meters højde inden for tredje etape af Skandinavisk Transport Center (STC III).

Forslag til kommuneplantillæg

Køge Kommune fremlægger forslag til kommuneplantillæg nr. 7 for Køge Nord i samme periode som forslag til lokalplan 1088. Kommuneplantillægget ændrer kommuneplanrammerne således, at der kan planlægges for lager- og transportvirksomhed på arealer som i Kommuneplan 2017 er udlagt til lettere industri.

Høringsperiode

Forslaget er fremlagt fra den 26. marts til den 28. maj 2020.
Du kan se forslaget på www.koege.dk/annoncer. Her kan du også se en kort præsentation af forslaget.

Borgermøde

Der afholdes ikke borgermøde i høringsperioden pga. Covid19. Der kan i høringsperioden stilles opklarende spørgsmål på mail til planlægger Eva Schønnemann på eva.schoennemann@koege.dk. Vær opmærksom på at opklarende spørgsmål ikke vil indgå i den videre politiske behandling. Bemærkninger og indsigelser som beskrevet nedenfor vil indgå i den videre politiske behandling.

Bemærkninger og indsigelser

Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter herunder kommentarer til områdeklassificering skal være kommunen i hænde senest den 28. maj 2020 og sendes til tmf@koege.dk eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge.
Husk at angive din egen postadresse, hvis du bruger e-mail.
Efter den offentlige høring vil byrådet tage endelig stilling til forslaget.
Høringssvar vil blive indarbejdet i et høringsnotat til den videre politiske behandling.

Vi gør opmærksom på, at navn og adresse vil fremgå af høringsnotat. 

Retsvirkninger

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger efter Planlovens § 17 træder i kraft ved planforslagets offentliggørelse. Det betyder, at ejendomme omfattet af forslaget ikke må bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan. Den eksisterende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan fortsætte som hidtil.

Kommuneplanens retsvirkninger efter planlovens § 12 træder i kraft ved planens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder, at byrådet kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med den endeligt vedtagne kommuneplan.

Områdeklassificering af jord som lettere forurenet jf. Jordforureningslovens § 50 a

Ved lokalplanens endelige vedtagelse vil et areal blive overført fra landzone til byzone. Køge Kommune har udarbejdet kriterier for undtagelse af arealer fra områdeklassificeringen i byzonen. Ud fra disse kriterier vurderer Køge Kommune, at det overførte areal skal undtages af områdeklassificeringen, så det ikke klassificeres som lettere forurenet. Denne vurdering er i høring i samme periode som lokalplanforslaget.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 8, stk. 1 og 2 er der truffet afgørelse om, at der skal gennemføres en miljøvurdering af forslag til lokalplan 1088 og forslag til kommuneplantillæg nr. 7. Begrundelsen er, at planerne efter kommunens vurdering danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Klagevejledning

Klage over afgørelser der er truffet i henhold til Planloven skal indgives til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med din NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for Domstolen skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen. 

Du kan se planen nedenfor: 

Forslag til lokalplan 1088
Miljøvurdering til lokalplanforslag 1088 
Præsentation af lokalplanforslaget

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Plan Byg og Miljø 26.03.20