Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Endelig vedtagelse af lokalplan 1082 - Bjerggade syd

Køge Byråd har den 28. april 2020 vedtaget Lokalplan 1082 – Bjerggade Syd og tillæg nr. 9 til Køge Kommuneplan 2017-29.

05.05.20

Lokalplanen

Lokalplanens formål er at give mulighed for at opføre et nyt bolig- og erhvervsbyggeri som erstatning for den nuværende bebyggelse. Ejendommen skal med sit arkitektoniske udtryk fremstå som en overgang mellem den ældre bykerne og det nye stationsområde. Den nye ejendom opføres i samme skala som resten af Bjerggade. 

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg nr. 9 muliggør en bebyggelsesprocent på 200% indenfor nyt rammeområde 3C21.

Ændringer i forhold til forslagene

I forhold til de forslag Byrådet offentliggjorde den 4. december 2019 er de væsentligste ændringer: 

• Der gives mulighed for etablering af altaner.
• Materialevalget skal godkendes på baggrund af en mock up som opstilles på stedet

Retsvirkninger

Lokalplanens retsvirkninger efter planlovens §18 træder i kraft ved planens offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder at ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, kun må udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen. 

Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Kommuneplanens retsvirkninger efter planlovens §12, træder i kraft ved planens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder, at byrådet kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med den endeligt vedtagne kommuneplan.

Klagemuligheder

Klage over lokalplanen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Ifølge Planloven kan der klages over retlige spørgsmål, dvs. spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse, men ikke over planernes hensigtsmæssighed.

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med dit NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for Domstolen skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.

De vedtagne planer

Du kan se planerne og høringsnotatet nedenfor: 

Lokalplan 1082 - Bjerggade syd
Kommuneplantillæg nr. 9
Høringsnotat


Offentliggjort på www.koege.dk den 5. maj 2020.
Klagefrist via klageportalen til og med den 2. juni 2020.


Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Planafdelingen 05.05.20