Etape B1 og B2 på Universitetshospitalet Køge

Forlængelse af tilladelse til midlertidig bortledning og reinfiltration af oppumpet grundvand for etape B1 og B2 på Universitetshospitalet Køge

18.05.20
Køge Kommune forlænger hermed tilladelse til midlertidig bortledning og reinfiltration af op til 330.000 m3 grundvand i etape B1 og op til 310.000 m3 i etape B2.

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevare¬klagenævnet af afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, og eventuelt andre organisationer og enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.
Hvis du ønsker at klage, skal det gøres via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klagevejledningen fremgår af tilladelsen.
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 18.05.20