Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Køge Kommune laver lokalaftaler med lærerne og pædagogerne

Lærere og pædagoger i Køge Kommune har nu fået lokale aftaler, der sikrer gode, fælles rammer for arbejdet.

13.05.20

Et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere er udgangspunktet for, at Køge Kommune, BUPL og Lærekreds 44 nu har indgået lokalaftaler for rammerne om lærernes og pædagogernes ar-bejde. Det sikrer et fokus på Køge Kommunes folkeskoler som attraktive arbejdspladser. Aftalerne bygger videre på det fælles forløb de tre parter i 2017 har igangsat på Køge Kommunes folkeskoler om professionel kapital. De to aftaler sætter nogle bestemte rammer på nogle specifikke områder, som f.eks. forberedelse af undervisning, men sætter også fokus på den lokale dialog og det lokale råderum. 


- I Køge Kommune er vi på forkant med fremtiden. Den findes særligt i vores folkeskoler, hvor fremtidens borgere bliver dannet og lærer om livet. Den aftale, der nu er landet, bidrager til at sikre og udbygge kvaliteten af vores skoler og SFO´er, ligesom den skaber de bedste rammer for medarbejderne. På den måde er vi med til at fastholde og rekruttere de bedst kvalificerede lærere og pædagoger på vores skoler, siger borgmester Marie Stærke.Udgangspunktet for forhandlingerne har været at gøre rammerne for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere bedre og klarere ligesom man har ønsket at fremme den lokale dialog og skolernes samarbejdskultur.


- Eleverne i folkeskolerne er Køge Kommunes fremtid, og jeg har store forventninger til det arbejde, vi er i fuld gang med – nemlig at skabe skoler, hvor kvalitet, læ-ring og samarbejde er i fokus. Det kan ledere og medarbejdere blandt andet gøre gennem et godt samarbejdsmiljø, som er præget af åbenhed og gensidig tillid, siger Mads Andersen, formand for Skoleudvalget.


Den konkrete aftale for lærerne tager bl.a. udgangspunkt i Lærerkommissionens arbejde og anbefa-linger. Aftalen sikrer blandt andet en nedbringelse af det maksimale antal undervisningstimer på et år til 820 timer og en årsnorm for lærerne på 1.680 timer. Det har været et stort ønske fra lærerne at have faste rammer for deres forberedelse, så aftalen fastlægger en forberedelsesfaktor på 0,5 af den samlede undervisningstid til planlægnings-, forberedelses- og evalueringsopgaver, faglig sparring med mere.


Der er indført en fælles feriekalender, og der er fastlagt et fælleskommunalt introforløb for nyud-dannede lærere, som også får afsat en vis mængde undervisningstimer sammen med en erfaren lærer.


Kredsformand Pernille Nørgaard, Danmarks Lærerforening, udtaler: Aftalen vil bidrage til den kvalitet i undervisningen, som er afgørende for elevernes uddannelse, trivsel og dannelse. Jeg er især glad for, at aftalen binder undervisning og forberedelse sammen med en faktor, så der er sammenhæng mellem undervisningstimetallet og tiden til forberedelse. Parterne er glædeligt enige om, at god undervisning kræver tid til forbe-redelse og evaluering af undervisningen.  Men jeg er også glad for det fokus aftalen har på det gode samarbejde ude på folkeskolerne mellem skoleledelsen, tillidsrepræ-sentanter og medarbejdere, og samarbejdet mellem forvaltningen og Lærerkreds 44.


På pædagogområdet er aftalt en forberedelsesfaktor på 0,45 for understøttende undervisning på skolen, forberedelsesfaktor på 0,2 for varetagelse af to voksen timer og støttefunktioner. Dette stil-ler også krav til pædagogerne om som profession og ud fra pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser, at begrunde valg af metode. Det vil foregå både i faglig dialog med kollegaer og ledelse og i samarbejdet med elever og forældre


Joakim Rex Blankschøn, BUPL, udtaler: Aftalen giver en god ramme for den lokale plan-lægning af pædagogernes arbejdsopgaver og vilkår. Pædagogfagligheden skal sættes i spil både i undervisningens og SFO’ens faglige og sociale fællesskaber. Det bidrager til børn og unges inkluderende fællesskaber, trivsel, læring og dannelse. Pædagogerne arbejder på tværs af undervisning og fritid, og dette skaber en viden, der aktivt kan bruges i arbejdet både i begge steder.


Aftalerne er nu godkendt af baglandet hos parterne og hos skoleudvalget og træder i kraft fra kommende skoleår.


Pressekontakt:
Borgmester Marie Stærke: 24 90 20 00

Skoleudvalgsformand Mads Andersen: 61 34 46 05
Kredsformand Lærerkreds 44, Pernille Nørgaard: 28 91 02 15
Faglig sekretær, BUPL, Sydøst, Joakim Rex Blankschøn: 25 32 33 00
Skolechef Søren Thorborg: 20 46 37 90

 

Opdateret af Køge Kommune 13.05.20