Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Lokalplanforslag 1090 for Den Hvide By er i høring

Køge Byråd har den 28. april 2020 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1090 for Erhverv og butikker til særlig pladskrævende varegrupper i Den Hvide By, samt forslag til tillæg nr. 8 til Køge Kommuneplan 2017 i offentlig høring. Forslagene omfatter den østlige del af erhvervsområdet Den Hvide By.

04.05.20

Forslag til lokalplan

Byrådet har den 28. april 2020 besluttet at sende lokalplan 1090 for Erhverv og butikker til særlig pladskrævende varegrupper i Den Hvide By, samt forslag til tillæg nr. 8 til Køge Kommuneplan 2017 i offentlig høring. Baggrunden er, at der er stigende efterspørgsel efter arealer til etablering af butikker, som fx bilforhandlere og andre varegrupper, som efter planloven kan betegnes som særlig pladskrævende varegrupper. 

Lokalplanforslaget udlægger 12.000 m2 til butikker til særlig pladskrævende varegrupper, heraf må den enkelte butik omfatte 2.000 m2. For bilforhandlere skal områder til klargøring og værksteder ikke indregnes i butiksstørrelsen. Desuden må området anvendes til kontor- og serviceerhverv, grossist- og lagervirksomhed, samt til mindre, publikumsorienterede fremstillingsvirksomheder. Muligheden for at etablere almindelige, men store udvalgsvarebutikker inden for lokalplanområdet ophører ved vedtagelse af lokalplan 1090. 

Lokalplanen fastsætter, at byggeriets facadehøjde ikke må være over 8,5 meter. Derved sikres det, at nyt byggeri tilpasser sig eksisterende byggeri i området udenfor det egentlige bevaringsværdige erhvervsområde Den Hvide By. Bygninger med tagrejsning må gå op i 12,5 meters. 

Lokalplanforslaget fortsætter bestemmelserne for ubebyggede arealer fra den gældende lokalplan 2-46, herunder for udlæg af rabatter og etablering af beplantning i disse. Lokalplanen fortsætter ligeledes de gældende bestemmelser for skiltning. 

Forslag til kommuneplantillæg 

Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg for at gøre det muligt at etablere butikker, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper inden for lokalplanområdet. I kommuneplantillægget er der desuden redegjort for detailhandelsudviklingen i hele kommunen, da vedtagelse af planen medfører en ændring af detailhandelsstrukturen.

Høringsperiode 

Forslagene er fremlagt i otte uger, fra den 5. maj 2020 til den 30. juni 2020.
Du kan se forslagene på www.koege.dk/annoncer.

På grund af Covid-19 vil der ikke blive holdt borgermøde i høringsperioden. Har du spørgsmål, som du har behov for, bliver afklaret i høringsperioden, er du velkommen til at kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune.

Bemærkninger og indsigelser

Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter skal være kommunen i hænde senest den 30. juni 2020 og sendes til tmf@koege.dk eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge.
Husk at angive din egen postadresse, hvis du bruger e-mail.

Efter den offentlige høring vil byrådet tage endelig stilling til forslagene.
Høringssvar vil blive indarbejdet i et høringsnotat til den videre politiske behandling. Vi gør opmærksom på at navn og adresse vil fremgå af høringsnotat.

Retsvirkninger

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger efter Planlovens § 17 træder i kraft ved planforslagets offentliggørelse. Det betyder, at ejendomme omfattet af forslaget ikke må bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan. Den eksisterende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan fortsætte som hidtil.

Kommuneplanens retsvirkninger efter planlovens § 12 træder i kraft ved planens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder, at byrådet kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med den endeligt vedtagne kommuneplan.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 8, stk. 1 og 2 er der truffet afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af Forslag til lokalplan 1090 eller Forslag til kommuneplantillæg nr. 8. Begrundelsen er, at planerne efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Klagevejledning

Klage over afgørelser der er truffet i henhold til Planloven skal indgives til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. 

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med din NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolen skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen


Du kan se planen nedenfor:

Forslag til lokalplan 1090
Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 
En kort gennemgang af lokalplanforslaget og kommuneplantillæggetKontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Planafdelingen 05.05.20