Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

VVM-afgørelse vedrørende genbrugsvirksomhed og betonværk i Borup

HHTE Holding ApS har fremsendt en VVM-ansøgning om etablering af en ny genbrugsvirksomhed og betonværk i Borup.

07.05.20

Afgørelse

Køge Kommune vurderer, at anlægget med den pågældende placering ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og derfor er anlægget ikke er omfattet af miljøvurderingspligten (VVM-pligten).


VVM-screening

VVM-screeningsskema

Miljøteknisk beskrivelse

Oversigtskort

Kort - indretning af virksomhed


Yderligere oplysninger vedrørende sagen kan indhentes hos Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byg- og Planafdelingen, Torvet 1, 4600 Køge eller via email: .

Klagevejledning

Klage over afgørelsen, der er truffet i henhold til Miljøvurderingsloven skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger fra denne offentliggørelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder på forsiden af Nævnenes Hus’ hjemmeside. Du logger på klageportalen med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Køge Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Køge Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Køge Kommune. Køge Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter beslutter om du kan fritages.

Hvis du ønsker at indbringe sagen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

Klagefrist til og med den 4. juni 2020.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Planafdelingen 07.05.20