Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Endelig vedtagelse af lokalplan 1067 Boliger ved Rådhusstræde

Køge Byråd har den 16. juni 2020 vedtaget Lokalplan 1067 for boliger ved Rådhusstæde, Køge

25.06.20

Lokalplanen

Lokalplanen omfatter den nordlige del af Rådhusstræde og har til formål at muliggøre en afrunding af stationsområdets
bebyggelser og gadeforløb mod nord. Der gives mulighed for etablering af en samlet etageboligbebyggelse samt i mindre omfang kontor- og serviceerhverv.

Ændringer i forhold til forslagene 

Der er ikke foretaget ændringer i forhold til det forslag, Byrådet offentliggjorde den 23. april 2020. 

Retsvirkninger

Lokalplanens retsvirkninger efter planlovens §18 træder i kraft ved planens offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder, at ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, kun må ud¬stykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen. 
Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Klagemuligheder

Klage over lokalplanen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.
Ifølge Planloven kan der klages over retlige spørgsmål, dvs. spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse, men ikke over planernes hensigtsmæssighed.

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med din NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolen skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.

De vedtagne planer

Du kan se planen nedenfor:
Lokalplan 1067 - Boliger ved Rådhusstræde

Offentliggjort på Køege.dk den 25. juni 2020.
Klagefrist via klageportalen til og med den 23. juli 2020.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Planafdelingen 25.06.20