Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Endelig vedtagelse af lokalplan 1087 - Nyt boligområde på Søndre Havn SH4

Køge Byråd har den 26. maj 2020 vedtaget lokalplan 1087 – Ny boligområde på Søndre Havn, SH4 og tillæg nr. 5 til Køge Kommuneplan 2017

04.06.20

Lokalplanen

Lokalplanområdet ligger på det tidligere erhvervsområde på Søndre Havn.
Området ligger ud til havn og eksisterende fritidsaktiviteter som Køge Roklub og Kano- og kajakklubben, vinterbadeklub samt ”Den Maritime Halvø”. Mod syd ligger et naturområde i form af strandenge og strand. 

Lokalplanen skal muliggøre fjerde af etape af byudviklingsområdet Søndre Havn med boligbebyggelser i varierende højder og udformninger. Bebyggelsen skal udformes i samspil med friarealer og byrum med forskellige grader af offentlighed. Promenader etableres mod havnen og strandengen. Mellem bebyggelserne etableres offentligt tilgængelige friarealer, og internt i bebyggelserne etableres mere private gårdrum, som dog også skal være offentligt tilgængelige.  

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillægget har til formål at ændre den maksimale etagehøjde for en del af rammeområde 3C15 fra 7 til 9 etager og den maksimale højde fra 24,5 m til 32 m. 
Desuden inddrages en mindre del af 3R08 i 3R09, og der sker en justering af rammeafgrænsningen mellem det nye rammeområde og 3R09.

Ændringer i forhold til forslagene 

I forhold til de forslag Byrådet offentliggjorde den 19. december 2019 er de væsentligste ændringer:

  • Trafik §5.11 - ændres, så der sikres bedre trafiksikkerhed i forbindelse med udkørsel fra p-kælder,
  • Bebyggelsens omfang og placering § 6.3 - ændres, så der opnås større flexibilitet i udnyttelsen af arealudlæg, 
  • Støj §. 3 - ændringen muliggør en større variation i facadeudformning samtidig med, at ikke støjbelastede opholdsarealer sikres.

I lokalplanen er der indarbejdet en sammenfattende redegørelse af lokalplanforslagets miljøvurdering.

Retsvirkninger

Lokalplanens retsvirkninger efter planlovens §18 træder i kraft ved planens offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder at ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, kun må ud¬stykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen.
Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Kommuneplanens retsvirkninger efter planlovens §12, træder i kraft ved planens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder, at byrådet kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med den endeligt vedtagne kommuneplan.

Klagemuligheder

Klage over lokalplanen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Ifølge Planloven kan der klages over retlige spørgsmål, dvs. spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse, men ikke over planernes hensigtsmæssighed.

Desuden kan der ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) klages over retlige spørgsmål vedrørende miljøvurderingen. 

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med dit NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for Domstolen skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.

De vedtagne planer

Du kan se planerne og høringsnotatet nedenfor:


Lokalplan 1087 - Nyt boligområde på Søndre Havn SH4
Kommuneplantillæg nr. 5
Høringsnotat
MiljørapportOffentliggjort på Køege.dk den 4. juni 2020.
Klagefrist via klageportalen til og med den 2. juli 2020.
Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Planafdelingen 04.06.20