VVM-afgørelse vedrørende adgangsvej og skolesti i Borup

Køge Kommune har fremsendt en VVM-ansøgning om etablering af en ny adgangsvej som forlængelse af Vestre Ringvej mod nord og skolesti som forlængelse af Dalstrøget mod Møllebankerne i Borup.

14.07.20

Afgørelsen

Køge Kommune vurderer, at vej- og stianlægget med den pågældende placering ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og derfor er anlægget ikke er omfattet af miljøvurderingspligten (VVM-pligten).

VVM-Screening

Bilag 1 VVM-screeningsskema

Bilag 2 Dispositionsforslag adgangsvej

Bilag 3 Myndighedsprojekt

Bilag 4 Visualisering skolesti

Bilag 5 Vejplan, Skolesti

Bilag 6 Vejplan, Adgangsvej Nord

Bilag 7 Vejplan, Adgangsvej Syd

Bilag 8 Normaltværprofil Adgangsvej

Bilag 9 Normaltværprofiler Skolesti

Bilag 10 Skolesti tracé A

Bilag 11 Skolesti tracé B

Yderligere oplysninger vedrørende sagen kan indhentes hos Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byg- og Planafdelingen, Torvet 1, 4600 Køge eller via email: .

Klagevejledning

Klage over afgørelsen, der er truffet i henhold til Miljøvurderingsloven skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger fra denne offentliggørelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder på forsiden af Nævnenes Hus’ hjemmeside. Du logger på klageportalen med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Køge Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Køge Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Køge Kommune. Køge Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter beslutter om du kan fritages.

Hvis du ønsker at indbringe sagen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

Klagefrist til og med den 11. august 2020.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Plan Byg og Miljø 14.07.20