Endelig vedtagelse af Lokalplan 1088 for STC III del 2

Køge Byråd har den 25. august 2020 vedtaget Lokalplan 1088 for STC III – del 2

27.08.20

Lokalplanen

Efter udbygning af de første etaper i Skandinavisk Transport Center er der efterspørgsel på arealer til store virksomheder, og Køge Kommune ønsker derfor at udvikle erhvervsarealerne i byudviklingsområdet Køge Nord. Lokalplanen giver mulighed for lager-, transport- og fremstillingsvirksomhed inden for tredje etape af Skandinavisk Transport Center (STC III). 

I lokalplanen er der indarbejdet en sammenfattende redegørelse af lokalplanforslagets miljøvurdering.

Ændringer i forhold til forslaget

I forhold til det forslag byrådet offentliggjorde den 26. marts 2020 er de væsentligste ændringer:
• Fastlæggelse af en maksimal lyspunktshøjde for belysning på nordvendte facader
• Forbud mod anvendelse af grundvandstruende tag- og facadematerialer

Retsvirkninger

Lokalplanens retsvirkninger efter planlovens § 18 træder i kraft ved planens offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder, at ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, kun må ud¬stykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen. 

Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Klagemuligheder

Klage over lokalplanen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Ifølge planloven kan der klages over retlige spørgsmål, dvs. spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse, men ikke over planernes hensigtsmæssighed.

Desuden kan der ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) klages over retlige spørgsmål vedrørende miljøvurderingen. 

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med din NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolen skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.


Du kan se planen nedenfor:

Lokalplan 1088 - STC III del 2
Miljøvurdering
Høringsnotat


Offentliggjort på koege.dk den 27. august 2020.

Klagefrist via klageportalen til og med den 24. september 2020

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Plan Byg og Miljø 27.08.20