Endelig vedtagelse af tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017

Køge Byråd har den 25. august 2020 vedtaget tillæg nr. 7 til Køge Kommuneplan 2017

27.08.20

Kommuneplantillæg

Med Kommuneplantillæg nr. 7 byttes der om på rekreative områder og erhvervsområder. På den måde bliver der plads til flere boliger i forlængelse af Ølsemagle Landsby, vest for fredskoven, samt til en ny grøn struktur i form af en landskabsvold, som skærmer boligområdet fra erhvervsområdet. Med kommuneplantillægget byttes desuden om på arealer til lager- og transportvirksomheder og arealer til lettere industri således, at lager- og transportvirksomhed ligger i forlængelse af det eksisterende Skandinavisk Transport Center og erhvervsområder i Ll. Skensved, mens lettere industri placeres i det stationsnære område omkring Køge Nord Station.

Ændringer i forhold til forslaget

I kommuneplantillægget er der indarbejdet en sammenfattende redegørelse af tillæggets miljøvurdering.

I forhold til det forslag byrådet offentliggjorde den 26. marts 2020 er der sket følgende ændring:
• Fastlæggelse af en max. højde på 20 meter for bygninger med en længde på mere en 150 meter

Retsvirkninger

Kommuneplanens retsvirkninger efter planlovens § 12, træder i kraft ved planens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder, at byrådet kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med den endeligt vedtagne kommuneplan.

Klagemuligheder

Klage over afgørelser, der er truffet i henhold til planloven, skal indgives til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. 
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Ifølge planloven kan der klages over retlige spørgsmål, dvs. spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse, men ikke over planernes hensigtsmæssighed.

Desuden kan der ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) klages over retlige spørgsmål vedrørende miljøvurderingen. 

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med din NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolen skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.


Du kan se planen nedenfor:
Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017
Miljøvurdering
Høringsnotat


Offentliggjort på koege.dk den 27. august 2020.
Klagefrist via klageportalen til og med den 24. september 2020

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Plan Byg og Miljø 27.08.20