Forslag til Lokalplan 1090 - fornyet høring af forslag

Fornyet høring af Forslag til Lokalplan 1090 for erhvervsområde Den Hvide By og kommuneplantillæg nr. 8. Ændringen omfatter mulighed for forøget butiksstørrelse for bilforretninger.

Køge Kommune har ved møde i Økonomiudvalget den 19. august 2020 besluttet at sende Forslag til Lokalplan 1090 og Kommuneplantillæg nr. 8 i partshøring frem til og med tirsdag den 1. september 2020. Forslagene omfatter den østlige del af erhvervsområdet Den Hvide By.

20.08.20

Ændring af Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

I den offentlige høring af planforslagene, som byrådet vedtog den 28. april 2020, indkom der én indsigelse. Indsigelsen var fra bilforhandler Max Due A/S, som ønskede mulighed for at etablere bilforretning på op til 4.000 m2, hvor planforslagene kun gav mulighed for 2.000 m2.

Køge Kommune har vurderet, at en ændring af planforslagene, som giver mulighed for, at bilforretninger kan etablere 4.000 m2 butik, vil påvirke andre end indsiger. I overensstemmelse med planloven, sendes forslagene derfor i fornyet høring.

En ændring af butiksstørrelsen kræver ændring af kommuneplantillægget, som skal tilføjes, at bilforretninger må være op til 4.000 m2.

Baggrund

Baggrunden for udarbejdelse af Lokalplan 1090 for Erhverv og butikker til særlig pladskrævende varegrupper i Den Hvide By, samt forslag til tillæg nr. 8 til Køge Kommuneplan 2017 er, at der er stigende efterspørgsel efter arealer til etablering af butikker, som fx bilforhandlere og andre varegrupper, som efter planloven kan betegnes som særlig pladskrævende varegrupper. 

Lokalplanforslaget udlægger 12.000 m2 til butikker til særlig pladskrævende varegrupper, heraf må den enkelte butik omfatte 2.000 m2. For bilforhandlere skal områder til klargøring og værksteder ikke indregnes i butiksstørrelsen. Desuden må området anvendes til kontor- og serviceerhverv, grossist- og lagervirksomhed, samt til mindre, publikumsorienterede fremstillingsvirksomheder. Ved vedtagelsen af Lokalplan 1090 vil muligheden for at etablere almindelige, men store udvalgsvarebutikker inden for lokalplanområdet ophører.

Lokalplanen fastsætter, at byggeriets facadehøjde ikke må være over 8,5 meter. Derved sikres det, at nyt byggeri tilpasser sig eksisterende byggeri i området udenfor det egentlige bevaringsværdige erhvervsområde Den Hvide By. Bygninger med tagrejsning må gå op i 12,5 meter. 

Lokalplanforslaget fortsætter bestemmelserne for ubebyggede arealer fra den gældende lokalplan 2-46, herunder for udlæg af rabatter og etablering af beplantning i disse. Lokalplanen fortsætter ligeledes de gældende bestemmelser for skiltning.

Forslag til kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg for at gøre det muligt at etablere butikker, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper inden for lokalplanområdet. I kommuneplantillægget er der desuden redegjort for detailhandelsudviklingen i hele kommunen, da vedtagelse af planen medfører en ændring af detailhandelsstrukturen.

Bemærkninger og indsigelser

Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter skal være kommunen i hænde senest den 1. september 2020 og sendes til tmf@koege.dk eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge.
Husk at angive din egen postadresse, hvis du bruger e-mail.

Efter høringen vil byrådet tage endelig stilling til forslagene.
Høringssvar vil blive indarbejdet i et høringsnotat til den videre politiske behandling. Vi gør opmærksom på at navn og adresse vil fremgå af høringsnotat.

Du kan se planen nedenfor:

Forslag til lokalplan 1090
Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Plan Byg og Miljø 20.08.20