Forslag til Risikostyringsplan for kystzonen i forhold til stormflod 2022-2027

Klima- og Planudvalget sender Forslag til risikostyringsplan for kystzonen i forhold til stormflod 2022-2027 i offentlig høring i 6 måneder.

15.01.21

Kystzonen ned langs hele Køge Bugt kan blive oversvømmet ved stormflod. Kystzonen indeholder samtidig mange samfundsmæssige værdier. Derfor har staten i 2011 udpeget området som et risikoområde og kortlagt hhv. håndgribelige og uhåndgribelige værdier. På den baggrund har hver kommune en risikostyringsplan for deres respektive område. Risikoområde, kortlægning og plan skal revideres hvert 6. år. Klima- og Planudvalget sender hermed Forslag til risikostyringsplan for kystzonen i forhold til stormflod 2022-2027 i offentlig høring.  
  
Ændringer i forhold til den tidligere plan
Generelt er risikoområdet blevet udvidet, så det også omfatter oversvømmelse fra nord i København og bredere, da afgrænsningshøjden er en stormflod på 3,75 meter mod tidligere 2,8 meter. Den sydlige afgrænsning i Køge Kommune ved Vedskølle Å er uændret.    

Staten har opdateret kortmaterialet til denne plan med forventede håndgribelige og uhåndgribelige skader, der omfatter kulturarv, forsyningssikkerhed, beredskabspunkter, skader på infrastruktur, naturværdier samt menneskers psykiske skader m.v. efter en oversvømmelse.    

Teknik- og Miljøforvaltningen er gået i dybden med scenariet for en stormflod på 2,8 meter, da det er sikringshøjden for Køge Dige. Ifølge staten er scenariet en ekstremhændelse med forventet hyppighed på 1.000 år. Med de nye tal er de forventede tab i Køge Kommune på 3,9 mia. kr. mod 1,9 mia. kr. i den gældende risikostyringsplan. Forskellen i forhold til tidligere skyldes primært, at virksomheders produktionstab er værdisat. I år 2115 forventes en 1.000 års stormflod at nå op på 3,48 meter og det samlede tab forventes at stige til 7,3 mia. kr. 

Forslaget er i høring i 6 måneder, og derefter skal planen godkendes af Byrådet senest den 22. oktober 2021. Staten sammenskriver de kommunale planer for hvert risikoområde og indrapporterer dem til EU inden udløbet af 2021. 

Bemærkninger og kommentarer til planen skal sendes til inden den 18. juli 2021.

Kontakt Miljøafdelingen
Opdateret af Køge Kommune 15.01.21