Endelig vedtagelse af Lokalplan 1095 Daginstitution og idræt ved Ravnsborg

Køge Byråd har den 2. marts 2021 vedtaget lokalplan 1095 – Daginstitution og Idræt ved Ravnsborg og tillæg nr. 10 til Køge Kommuneplan 2017.

03.03.21

Lokalplanen

Køges befolkning vokser og der er behov for en ny integreret daginstitution i den sydlige del af Køge.

Gymnastikforeningen Køge Bugt etablerede i 2014 et springcenter i forlængelse af Ravnsborghallen. Medlemstallet vokser og foreningen ønsker derfor en hal og tumlesal yderligere til foreningens aktiviteter.

Køge Byråd ønsker at give mulighed for at der kan opføres en daginstitution, hal og tumlesal og samtidig give Ravnsborghallen og bowlingcenteret mulighed for fremtidige udvidelser. Byrådet har derfor besluttet at udarbejde lokalplan for hele Ravnsborgområdet, der giver mulighed for dette.

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillægget giver mulighed for at der kan bygges en daginstitution. Bebyggelsesprocenten inden for området ændres derfor fra 10 % til 30 %. Rammen ændres fra anvendelsen rekreativt område til offentlige formål. Eksisterende ramme 4R03 aflyses og erstattes af ramme 4D02 med samme afgrænsning. Der er derfor udarbejdet tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017 i forbindelse med lokalplan 1095.

Ændringer i forhold til forslagene

I forhold til de forslag Byrådet offentliggjorde den 29. oktober 2020 er de væsentligste ændringer:
• Et stiudlæg mellem eksisterende og kommende byggeri er fjernet
• Et nyt stiudlæg er udlagt nord og øst for padelbanen
• Byggefeltet er udvidet mod nordøst
• Krav om at opstille støjskærm som erstatning for fjernelse af jordvold

Retsvirkninger

Lokalplanens retsvirkninger efter planlovens §18 træder i kraft ved planens offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder at ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, kun må udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen.
Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Kommuneplanens retsvirkninger efter planlovens §12, træder i kraft ved planens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder, at byrådet kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med den endeligt vedtagne kommuneplan.

Klagemuligheder

Klage over lokalplanen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Ifølge Planloven kan der klages over retlige spørgsmål, dvs. spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse, men ikke over planernes hensigtsmæssighed.

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med din NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolen skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.

De vedtagne planer

Du kan se planerne og høringsnotatet her:

Lokalplan 1095 Daginstitution og idræt ved Ravnsborg
Kommuneplantillæg nr. 10
Høringsnotat

Offentliggjort på Køege.dk den 3. marts 2021.
Klagefrist via klageportalen til og med den 30. marts 2021.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Plan Byg og Miljø 03.03.21