Forslag til Lokalplan 1097 Boliger på Skovvang og Degnegyden i Ejby

Køge Byråd har den 2. marts 2021 besluttet at fremlægge forslag til Lokalplan 1097 for boliger på Skovvang og Degnegyden i Ejby i offentlig høring.

04.03.21

Forslag til Lokalplan 1097 omfatter Skovvang 2 samt Degnegyden 1, 3, 5 og 7 i Ejby.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre opførsel af boliger på den tidligere lilleskole og SFO.

Lokalplanen opdeler området i to delområder. Delområde 1 rummer de tre eksisterende boliger på Degnegyden og fastholdes til åben-lav boligbebyggelse. Delområde 2 rummer den ejendom, hvor der tidligere har ligget Ejby Lilleskole og SFO. Dette delområde udlægges til tæt-lav boligbebyggelse. Lokalplanen fastlægger bygningshøjder på op til 8,5 meter i maks. 1½ etage og en bebyggelsesprocent på maks. 30. Vejadgang skal ske fra de eksisterende vejadgange fra Skovvang og Degnegyden.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser om, at bebyggelsen skal opføres i blank eller pudset mur, og at tage skal udformes som symmetriske sadeltage uden tagudhæng. På den måde sikrer lokalplanen, at den nye bebyggelse er tilpasset den eksisterende arkitektur på Degnegyden. Det er lokalplanens hensigt, at området får et ensartet udtryk, hvorfor der i lokalplanen er bestemmelser om facade- og tagmaterialer.

Fælles friarealer til leg og ophold kan anlægges lavere end det omkringliggende terræn og kan på den måde benyttes ved voldsom nedbør, ligesom der anlægges regnvandsbassin, som kan etableres som græsareal og opholdsareal, og anvendes til forsinkelse af regnvand, når det er nødvendigt.

Lokalplanens bestemmelser om grønne forarealer samt opdeling mellem parkeringsarealer med beplantede felter sikrer en øget lokal nedsivning inden for lokalplanområdet.

Høringsperiode

Forslag til Lokalplan 1097 er fremlagt fra den 4. marts til den 2. april 2021.

Borgermøde

Der afholdes digitalt borgermøde den 15. marts 2021 kl. 17-18.

Tilmelding og spørgsmål

Tilmelding senest den 12. marts 2021 til rikke.s.andersen@koege.dk mrk. ”Tilmelding til borgermøde”

Ved tilmelding kan du evt. oplyse, om der er særlige temaer, som ønskes belyst på borgermødet.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til
Rikke Sø Andersen, rikke.s.sandersen@koege.dk, tlf. 9116 9391, eller Teknik- og Miljøforvaltningen, tmf@koege.dk, tlf. 5667 6767.

Praktiske oplysninger

Borgermødet vil foregå som et Microsoft Teams møde.

Når vi har modtaget jeres tilmeldinger med navn og mailadresse, sender vi en Teams-mødeindkaldelse til de tilmeldte.

De tilmeldte anmodes om at acceptere mødeindkaldelsen, så vi kan se, hvem der deltager i mødet.

Trin for Trin-guide

Har du ikke Microsoft Teams app’en? Du kan stadig deltage i et Microsoft Teams møde.

1. Tilmeld dig mødet ved at skrive en mail (oplysninger ovenfor)

2. I mail-invitationen skal du vælge Klik her for at deltage i mødet.

3. Nu har du to muligheder

a. Download Windows App

b. Deltag på internettet 
(vælg b, hvis du let og hurtigt vil deltage i mødet) 

4. Skriv dit navn i feltet

5. Vælg at deltage uden lyd og video

6. Vælg Deltag nu

7. Du vil nu være i venteposition i lobbyén. Vent til du bliver inviteret ind i mødet.

Bemærkninger og indsigelser

Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter skal være kommunen i hænde senest den 2. april 2021 og sendes til tmf@koege.dk eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge.
Husk at angive din egen postadresse, hvis du bruger e-mail.

Efter den offentlige høring vil byrådet tage endelig stilling til forslagene.
Høringssvar vil blive indarbejdet i et høringsnotat til den videre politiske behandling. Vi gør opmærksom på at navn og adresse vil fremgå af høringsnotat. 

Retsvirkninger

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger efter Planlovens § 17 træder i kraft ved planforslagets offentliggørelse. Det betyder, at ejendomme omfattet af forslaget ikke må bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan. Den eksisterende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan fortsætte som hidtil.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 8, stk. 1 og 2 er der truffet afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af forslag til lokalplan 1097. Begrundelsen er, at planerne efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Klagevejledning

Klage over afgørelser der er truffet i henhold til Planloven skal indgives til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med din NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolen skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.

Du kan se planen her:

Forslag til Lokalplan 1097 Boliger på Skovvang og Degnegyden i Ejby

Lokalplanforslaget er offentliggjort på koege.dk den 4. marts 2021.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Plan Byg og Miljø 04.03.21