Endelig vedtagelse af Lokalplan 1089 Boliger i Køge Nord

Køge Byråd har den 27. april 2021 vedtaget lokalplan 1089 for boliger i Køge Nord

28.04.21

Lokalplanen

I masterplan for Køge Nord disponeres ca. 1.600 boliger i den østlige del af det nye byområde Køge Nord inden for det stationsnære område omkring Køge Nord Station. Lokalplan 1089 giver byggeret til de første 247 boliger og fungerer som rammelokalplan for fremtidige etaper af boligudbygningen. Herudover muliggør lokalplanen etablering af en stamvej til det samlede boligområde og en landskabsvold, som skal skærme boligerne fra erhvervsområderne vest for lokalplanområdet. Lokalplanen skal desuden give mulighed for anvendelse af en eksisterende gård i Ølsemagle Landsby til kvarterhus og for etablering af parkeringspladser til Ølsemagle Kirke og kvarterhuset. 

Ændringer i forhold til forslaget

I forhold til det forslag byrådet offentliggjorde den 17. december 2020 er de væsentligste ændringer:

  • en uddybende redegørelse for håndtering af vejstøj og skærpede støjkrav for delområderne 1a og 1b. 
  • ændring af lokalplanens krav til taghældning på minimum 10 grader for tage med ensidig taghældning til et krav om en taghældning på minimum 5 grader.

Retsvirkninger

Lokalplanens retsvirkninger efter planlovens § 18 træder i kraft ved planens offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder, at ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, kun må udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Klagemuligheder

Klage over lokalplanen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. 

Ifølge planloven kan der klages over retlige spørgsmål, dvs. spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse, men ikke over planernes hensigtsmæssighed.

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med din NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.

Du kan se planen og høringsnotatet her:

Lokalplan 1089 Boliger i Køge Nord 

Høringsnotat

Offentliggjort på koege.dk den 28. april 2021

Klagefrist via klageportalen til og med den 26. maj 2021

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Køge Kommune 28.04.21