Forslag til Lokalplan 1092 for Hotel Niels Juel

Klima- og Planudvalget har besluttet at forlænge den offentlige høring med to uger, i perioden fra 26. april 2021 til 16. maj 2021. Til denne høring er der udarbejdet supplerende tegningsmateriale, som belyser den ønskede ændring.

26.04.21

Køge Byråd besluttede den 24. november 2020 at sende forslag til Lokalplan 1092 for udvidelse af Hotel Niels Juel samt tillæg nr. 9 til Køge Kommuneplan 2017 i offentlig høring.

Høringsperioden varede i otte uger, fra den 26. november 2020 til den 21. januar 2021.

I høringsperioden kom der ni bemærkninger og indsigelser til det fremlagte lokalplanforslag. Flere gjorde indsigelse mod, at der ikke var tilstrækkeligt redegjort for forskellen mellem de muligheder der allerede er i den gældende lokalplan 3-41 og de muligheder en ny lokalplan ville medføre.

Digitalt borgermøde

Køge Kommune inviterer til digitalt borgermøde om planforslagene den 11. maj 2021 kl. 17-18. Mødet vil foregå via programmet Teams. Du kan tilmelde dig til borgermødet på mail: karen.thorkenholdt@koege.dk.

Lokalplanforslaget

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre en tværgående længe i hotellets sydlige ende i en højde af op til 15 meter og 3,5 etage høj. Denne udvidelse vil kunne rumme 49 værelser, så hotellets samlede kapacitet bliver 100 værelser. Lokalplanen stiller samtidig krav om anlæg af 0,5 parkeringsplads pr. værelse.

Forslaget er udformet som bevarende lokalplan, så både det eksisterende byggeri og det kommende er omfattet af bevaringsbestemmelser. Det betyder, at byrådet skal godkende alle ændringer og alt nybyggeri på ejendommen.

Lokalplan 1092 vil aflyse gældende Lokalplan 3-41, som giver mulighed for at opføre 21 værelser i en 12,5 meter høj bygning.

Forslag til kommuneplantillæg 

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde, 3E06, som må anvendes til erhvervsområde for virksomheder inden for serviceerhverv som hotel, samt offentlige formål. Tillægget muliggør at der kan vedtages lokalplan for det ønskede byggeri.

Bemærkninger og indsigelser 

Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter skal være kommunen i hænde senest den 9. maj 2021 og sendes til tmf@koege.dk. Husk at angive din egen postadresse, hvis du bruger e-mail.

Efter den forlængede offentlige høring vil byrådet tage endelig stilling til forslagene.
Høringssvar vil blive indarbejdet i et høringsnotat til den videre politiske behandling. Vi gør opmærksom på at navn og adresse vil fremgå af høringsnotat. 

Retsvirkninger

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger efter Planlovens § 17 træder i kraft ved planforslagets offentliggørelse. Det betyder, at ejendomme omfattet af forslaget ikke må bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan. Den eksisterende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan fortsætte som hidtil.

Kommuneplanens retsvirkninger efter planlovens § 12 træder i kraft ved planens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder, at byrådet kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med den endeligt vedtagne kommuneplan.

Miljøvurdering 

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 8, stk. 1 og 2 er der truffet afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af Forslag til Lokalplan 1092 eller Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9. Begrundelsen er, at planerne efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Klagevejledning

Klage over afgørelser der er truffet i henhold til Planloven skal indgives til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med dit NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen. 

Du kan se planerne her:

Forslag til Lokalplan 1092 Hotel ved Toldbodvej

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017 Hotel Niels Juel

Samlede uddybende illustrationer


Offentliggjort på koege.dk den 26. april 2021.

  Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Køge Kommune 26.04.21