Offentlig høring af Regulativ for jord som er affald

Klima- og Planudvalget har på sit møde den 8. april tiltrådt, at udkast til Regulativ for jord, som er affald, sendes i offentlig høring.

13.04.21

Se Forslag til Regulativ for jord, som er affald.

Udkastet er i offentlig høring i 4 uger. Bemærkninger skal sendes til , senest den 12. maj 2021.

Formålet med dette jordregulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald. Regulativet skal overholdes af alle borgere, grundejere og virksomheder i Køge Kommune. Regulativet har til formål at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceforbruget ved at fremme genanvendelse af affald. 

Regulativet har således blandt andet til formål at præcisere at jorden skal sorteres i hhv. forurenet og uforurenet jord. Sorteringen skal foregå i umiddelbar forbindelse med gravearbejdet, så jord af forskellige forureningsgrader ikke blandes.

Endelig bidrager regulativet med hjemmel til fastsættelse og opkrævning af gebyrer for anmeldelse af flytning af jord, som er erhvervsaffald.
Kontakt Renovation
Opdateret af Køge Kommune 13.04.21