Endelig vedtagelse af Lokalplan 1097 Boliger på Skovvang og Degnegyden i Ejby

Køge Byråd har den 25.05.2021 vedtaget Lokalplan 1097 for boliger på Skovvang og Degnegyden, Ejby.

26.05.21

Lokalplanen

Lokalplan 1097 omfatter Skovvang 2 samt Degnegyden 1, 3, 5 og 7 i Ejby.
Formålet med lokalplanen er at muliggøre opførsel af boliger på den tidligere lilleskole og SFO.

Lokalplanen opdeler området i to delområder. Delområde 1 rummer de tre eksisterende boliger på Degnegyden og fastholdes til åben-lav boligbebyggelse. Delområde 2 rummer den ejendom, hvor der tidligere har ligget Ejby Lilleskole og SFO. Dette delområde udlægges til tæt-lav boligbebyggelse. Lokalplanen fastlægger bygningshøjder på op til 8,5 meter i maks. 1½ etage og en bebyggelsesprocent på maks. 30. Vejadgang skal ske fra de eksisterende vejadgange fra Skovvang og Degnegyden.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser om, at bebyggelsen skal opføres i blank eller pudset mur, og at tage skal udformes som symmetriske sadeltage uden tagudhæng. På den måde sikrer lokalplanen, at den nye bebyggelse er tilpasset den eksisterende arkitektur på Degnegyden. Det er lokalplanens hensigt, at området får et ensartet udtryk, hvorfor der i lokalplanen er bestemmelser om facade- og tagmaterialer.

Fælles friarealer til leg og ophold kan anlægges lavere end det omkringliggende terræn og kan på den måde benyttes ved voldsom nedbør, ligesom der anlægges regnvandsbassin, som kan etableres som græsareal og opholdsareal, og anvendes til forsinkelse af regnvand, når det er nødvendigt.

Lokalplanens bestemmelser om grønne forarealer samt opdeling mellem parkeringsarealer med beplantede felter sikrer en øget lokal nedsivning inden for lokalplanområdet.

Ændringer i forhold til forslaget

I forhold til det forslag Byrådet offentliggjorde den 2. marts 2021 er de væsentligste ændringer:

  • En ny bestemmelse, der sikrer stiforbindelser i området,
  • Mulighed for tagplader på sekundære bygninger,
  • At bestemmelse for forarealer kun gælder delområde 2 og
  • At bestemmelse for belysning af stier og friarealer kun gælder delområde 2. 

Retsvirkninger

Lokalplanens retsvirkninger efter planlovens §18 træder i kraft ved planens offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder at ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, kun må udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen.
Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Klagemuligheder

Klage over lokalplanen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Ifølge Planloven kan der klages over retlige spørgsmål, dvs. spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse, men ikke over planernes hensigtsmæssighed.

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med dit NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.

Du kan planen og høringsnotatet her:

Lokalplan 1097 Boliger på Skovvang og Degnegyden i Ejby

Høringsnotat

Offentliggjort på www.koege.dk den 26.05.2021.

Klagefrist via klageportalen til og med den 24.06.2021


Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Køge Kommune 26.05.21