Endelig vedtagelse af Lokalplan 1092 Hotel ved Toldbodvej og Kommuneplantillæg nr. 14

Køge Byråd har den 22. juni 2021 vedtaget Lokalplan 1092 – Hotel ved Toldbodvej og Kommuneplantillæg nr. 14.

29.06.21

Lokalplanen

Lokalplanen skal muliggøre udvidelse af Hotel Niels Juel, så hotellet vil få mulighed for i alt 100 værelser mod de nuværende 51 værelser.

Det nye byggeri vil kunne opføres i 3,5 etager med en bygningshøjde på 15 meter. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for byggeriets anvendelse til hotel, omfang, udformning samt for parkeringskrav.

Lokalplanen fastsætter bevaringsbestemmelser for byggeriet, som sikrer at udformningen af nyt byggeri og af bygningsændringer sker i overensstemmelse med bevaringsinteresserne på stedet.

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde, 3E06, som må anvendes til erhvervsområde for virksomheder indenfor serviceerhverv som hotel, samt offentlige formål. Tillægget muliggør at der kan vedtages lokalplan for det ønskede byggeri.

Ændringer i forhold til forslagene

I forhold til det forslag Byrådet offentliggjorde den 26. november 2020 er de væsentligste ændringer:

  • § 7, Bebyggelsens ydre fremtræden suppleres med en ny § med teksten ”Der må ikke etableres altaner”.

Retsvirkninger

Lokalplanens retsvirkninger efter planlovens §18 træder i kraft ved planens offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder at ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, kun må udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Klagemuligheder

Klage over lokalplanen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Ifølge Planloven kan der klages over retlige spørgsmål, dvs. spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse, men ikke over planernes hensigtsmæssighed.

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med dit NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.

Du kan se planerne og høringsnotatet her:
Lokalplan 1092 Hotel ved Toldbodvej
Kommuneplantillæg nr. 14
Høringsnotat

Offentliggjort på koege.dk den 29. juni 2021.

Klagefrist via klageportalen til og med den 27. juli 2021.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Køge Kommune 24.08.21