Forslag til Lokalplan 1061 Herfølge Kohave boligområde

Køge Byråd har den 25. maj 2021 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1061 for et boligområde i Herfølge Syd – ”Herfølge Kohave” i offentlig høring i otte uger.

01.06.21

Området

Området består af tidligere landbrugsmarker, som har ligget brak i nogle år, omgivet af dyrkede marker i et blødt kulturlandskab med øer af samlet vegetation og store og små fugtige lavninger.

Forslag til lokalplan

Lokalplan 1061 skal muliggøre en bebyggelse bestående af åben-lav og tæt-lav bebyggelse i landskabelige omgivelser. Samtidig planlægges der for tilhørende veje, passende parkeringsforhold samt friarealer, der forholder sig til den eksisterende topografi og de vandlidende arealer, der findes på lokalplanområdet og i omgivelserne. I friarealerne planlægges der for klimavenlige løsninger med naturlig biodiversitet.

Borgermøde 

Der afholdes borgermøde i den 24. juni 2021 kl. 19-20. Mødet forventes afholdt digitalt og annonceres på Køge Kommunes hjemmeside.

Bemærkninger og indsigelser

Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter skal være kommunen i hænde senest den 16. august 2021 og sendes til tmf@koege.dk eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge. Husk at angive din egen postadresse, hvis du bruger e-mail.

Efter den offentlige høring vil byrådet tage endelig stilling til forslagene. Høringssvar vil blive indarbejdet i et høringsnotat til den videre politiske behandling. Vi gør opmærksom på at navn og adresse vil fremgå af høringsnotat.

Retsvirkninger

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger efter Planlovens § 17 træder i kraft ved planforslagets offentliggørelse. Det betyder, at ejendomme omfattet af forslaget ikke må bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan. Den eksisterende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan fortsætte som hidtil.

Kommuneplanens retsvirkninger efter planlovens § 12 træder i kraft ved planens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder, at byrådet kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med den endeligt vedtagne kommuneplan. 

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af lokalplanens påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke forudsætter en miljøvurdering. Begrundelsen er, at planen efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Klagevejledning

Klage over afgørelser der er truffet i henhold til Planloven skal indgives til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. 

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med dit NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.

Du kan læse lokalplanforslaget via linket herunder. Bemærk pdf åbner direkte fra Plandata.dk
Forslag til lokalplan 1061 Herfølge Kohave, boligområde

Offentliggjort på Koege.dk den 1. juni 2021.

Opdateret af Køge Kommune 29.06.21