Nyt regulativ for Køge Vand

Klima- og Planudvalget har godkendt forslag til nyt regulativ for Køge Vand A/S.

08.06.21
Klima- og Planudvalget i Køge Kommune har på møde den 3. juni 2021 godkendt forslag til nyt regulativ for Køge Vand A/S. I regulativet bestemmes forholdet mellem forbrugerne og vandforsyningen. Regulativet træder i kraft 1. juli 2021.

Du kan læse det nye regulativ her.


Jf. vandforsyningslovens § 80 kan kommunens afgørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat samt enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. 

Klagefristen er 4 uger efter at afgørelsen er annonceret dvs. den 6. juli 2021. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af https://naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk med NEM-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr.

Natur- og Miljøvareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indkommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Køge Kommune, der videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Kontakt Grundvand
Opdateret af Køge Kommune 08.06.21