Indvindingstilladelse til Baunebjergvej 7

Indvindingstilladelse til Baunebjergvej 7, 4623 Lille Skensved

12.08.21

Køge Kommune giver hermed en 15-årig tilladelse til indvinding af 10.000 m3 grundvand pr. år til drift af malkekvægsbesætning samt husholdning. Tilladelsen gives efter vandforsyningsloven.

Du kan læse tilladelsen her.

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat samt enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Derudover har Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforening og Forbrugerrådet Tænk klageadgang.
Klagefristen er 4 uger efter at afgørelsen er meddelt eller 4 uger fra afgørelsen er annonceret dvs. at klagefristen udløber torsdag den 9. september 2021.

Kontakt Grundvand
Opdateret af Køge Kommune 12.08.21