Kommunalvalg tirsdag den 16. november 2021

Tirsdag den 16. november 2021 skal der vælges 27 medlemmer til Køge Byråd for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

11.08.21
Afstemningen begynder kl. 08.00 og fortsætter til kl. 20.00.

Hvem har valgret?

Valgret har alle, som på valgdagen er fyldt 18 år og har fast bopæl i Køge Kommune, og som herudover enten:
  1. er dansk statsborger
  2. er statsborger i et andet EU-land
  3. er statsborger i Island eller Norge
  4. uden afbrydelse har haft fast bopæl i Danmark i de sidste 3 år forud for valgdagen.

Følgende grupper af udlændinge har ikke valgret, uanset de opfylder nævnte betingelser:
  • Udlændinge, der befinder sig i Danmark på tålt ophold
  • Udlændinge, der er udvist af Danmark ved dom eller administrativ afgørelse
  • Udlændinge, der fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner.

Hvem kan være kandidat?

Alle, som har valgret til kommunalvalget kan også være kandidat og vælges til byrådet. 

Kandidatlister

For at stille op til kommunalvalget skal man være opført på en kandidatliste.

En kandidatliste skal være underskrevet af mindst 25 vælgere (stillere) og være udfyldt på en af Økonomi- og Indenrigsministeriet godkendt blanket. Blanketterne kan hentes i Borgmestersekretariatet på Køge Rådhus, Torvet 1, 4600 Køge. 

Det er muligt at søge valgbestyrelsen om fritagelse for kravet om stillere for de kandidatlister, der opnåede valg ved kommunalvalget i 2017, og som fortsat er repræsenteret i Byrådet. 

Frister for indlevering af kandidatlister

Kandidatlister kan tidligst afleveres til valgbestyrelsen tirsdag den 14. september 2021 og de skal være afleveret senest tirsdag den 28. september 2021, kl. 12.00.

For kandidatlister, der ønsker at ansøge valgbestyrelsen om at blive fritaget for kravet om 25 stillere, er der andre frister for aflevering. Kandidatlisterne kan tidligst afleveres tirsdag den 31. august 2021 og de skal være afleveret senest tirsdag den 14. september 2021, kl. 12.00. Valgbestyrelsen vil senest tirsdag den 21. september 2021 meddele kandidatlisterne om de fritages for kravet om stillere.

Valgforbund og listeforbund

Kandidatlister kan inden valget anmelde, at ville indgå i valgforbund eller listeforbund med hinanden. Et valgforbund er et valgteknisk samarbejde, der indgås mellem politiske partier eller lister for at minimere stemmespild indenfor valgforbundet. Et listeforbund er et forbund mellem eventuelle lister inden for samme parti.

Sidste frist for at anmelde indgåede valgforbund eller listeforbund er mandag den 4. oktober 2021.

Marie Stærke
formand for valgbestyrelsen


Opdateret af Køge Kommune 11.08.21