Forslag til Lokalplan 1091 Boliger ved Ejbovej

Køge Byråd har den 31. august 2021 besluttet at sende forslag til Lokalplan 1091 for boliger på Ejbovej i offentlig høring.

06.09.21

Forslaget omfatter et ubebygget areal mellem Bjæverskov Centret og Bjæverskov Ældrecenter.

Forslag til lokalplan

Lokalplanens formål er at fastlægge bestemmelser for senioregnede tæt-lav boliger i ét og to plan. Derudover skal lokalplanen sikre, at området bindes sammen med den grønne offentlige park som ligger syd for lokalplanområdet og, at stiforbindelsen gennem området bibeholdes.

Lokalplan 1091 vil aflyse den gældende Lokalplan 137, Centerbebyggelse i Bjæverskov Centret for matr.nr. 5cf og 5z, Vemmedrup By, Bjæverskov.

Høringsperiode

Forslaget er fremlagt fra den 6. september 2021 til den 4. oktober 2021. 

Borgermøde

Der afholdes borgermøde tirsdag den 21. september kl. 19.00-20.00 i A/B Duevangs fælleslokale, Duevang 2, 4632 Bjæverskov.

Bemærkninger og indsigelser

Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter skal være kommunen i hænde senest mandag den 4. oktober 2021 og skal sendes til tmf@koege.dk eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge. Husk at angive din egen postadresse, hvis du bruger e-mail.

Efter den offentlige høring vil byrådet tage endelig stilling til forslaget. Høringssvar vil blive indarbejdet i et høringsnotat til den videre politiske behandling. Vi gør opmærksom på at navn og adresse vil fremgå af høringsnotatet.

Retsvirkninger

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger efter planlovens § 17 træder i kraft ved planforslagets offentliggørelse. Det betyder, at ejendomme omfattet af forslaget ikke må bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan. Den eksisterende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan fortsætte som hidtil.

Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 8, stk. 1 og 2 er der truffet afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1091. Begrundelsen er, at forslaget efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Klagevejledning

Klage over afgørelser der er truffet i henhold til planloven skal indgives til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med dit NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for Domstolene skal det ifølge planlovens § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.

Du kan se forslaget til lokalplanen her:
Forslag til lokalplan 1091, Boliger på Ejbovej i Bjæverskov

Lokalplanforslaget er offentliggjort på koege.dk den 6. september 2021.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Plan Byg og Miljø 06.09.21