Forslag til Lokalplan, Boliger på Højelsevej, etape II

Køge Byråd har den 31. august 2021 besluttet at sende forslag til Lokalplan 1101 for boliger på Højelsevej, etape II, i offentlig høring.

06.09.21

Forslaget omfatter et område som allerede er planlagt til bebyggelse af énfamiliehuse og dobbelthuse. Med dette lokalplanforslag udvides området så der gives yderligere mulighed byggeri af tæt-lav bebyggelse.

Forslag til lokalplan

Lokalplanens formål er at fastlægge bestemmelser for udstykning og byggeri af fritliggende énfamiliehuse, dobbelthuse og rækkehuse med et fælles grønt opholdsområde langs en intern boligvej.

Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse af syv grunde ved opførelse af fritliggende enfamiliehuse i delområde I, otte grunde ved opførelse af dobbelthuse i delområde II og rækkehusbebyggelse i delområde VI.

Lokalplan 1101 aflyser den gældende Lokalplan 1074, Boliger på Højelsevej.

Høringsperiode

Forslaget er fremlagt fra den 6. september 2021 til den 18. oktober 2021. 

Bemærkninger og indsigelser

Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter skal være kommunen i hænde senest mandag den 18. oktober 2021 og skal sendes til tmf@koege.dk eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge. Husk at angive din egen postadresse hvis du bruger e-mail.

Efter den offentlige høring vil byrådet tage endelig stilling til forslaget. Høringssvar vil blive indarbejdet i et høringsnotat til den videre politiske behandling. Vi gør opmærksom på at navn og adresse vil fremgå af høringsnotatet.

Retsvirkninger

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger efter Planlovens § 17 træder i kraft ved planforslagets offentliggørelse. Det betyder, at ejendomme omfattet af forslaget ikke må bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan. Den eksisterende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan fortsætte som hidtil.

Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 8, stk. 1 og 2 er der truffet afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1091. Begrundelsen er, at forslaget efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Klagevejledning

Klage over afgørelser der er truffet i henhold til planloven skal indgives til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med dit NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for Domstolene skal det ifølge planlovens § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.

Du kan læse forslaget til lokalplan via linket herunder.
Forslag til Lokalplan 1101, Boliger på Højelsevej, etape II

Offentliggjort på www.koege.dk den 6. september 2021.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Køge Kommune 30.09.21